Κομισιόν κατά Ελλάδας για το «μαύρο χρήμα»

το Δικαστήριο της Ε.Ε. παραπέμπεται η Ελλάδα, παρέα με τις Ρουμανία και Ιρλανδία, επειδή οι τρεις αυτές χώρες δεν συμμορφώθηκαν με την εφαρμογή των κανόνων της Κομισιόν κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η επίτροπος Δικαιοσύνης Βέρα Γιούροβα, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

«Ως εκ τούτου «όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και κατ’ επέκταση να διακόψουν τη ροή κεφαλαίων προς εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες» συμπλήρωσε.

Τα κράτη-μέλη είχε προθεσμία μέχρι τις 26 Ιουνίου 2017 ώστε να μεταφέρουν τη συγκεκριμένη οδηγία στην εθνική νομοθεσία τους.

Οι εν λόγω κανόνες είναι οι ακόλουθοι:

  • Ενίσχυση της υποχρέωσης εκτίμησης των κινδύνων για τις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους λογιστές.
  • Θέσπιση ξεκάθαρων απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών.
  • Διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διαφορετικά κράτη-μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Θέσπιση μίας συνεκτικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων.

Μετά τις αποκαλύψεις από τα Panama Papers και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η Κομισιόν πρότεινε και πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι εν λόγω νέοι κανόνες στοχεύουν σε αυξημένο επίπεδο διασφαλίσεων για τις χρηματοοικονομικές ροές από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ενίσχυση της πρόσβασης που διαθέτουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε πληροφορίες, δημιουργία κεντρικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών, και αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι οποίοι συνδέονται με εικονικά νομίσματα και προπληρωμένες κάρτες. Αυτοί οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 9 Ιουλίου 2018 και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τους μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιό τους έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

 

efsyn.gr