Οικονομία

Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Τι χρειάζεται για να πληρώσετε με δόσεις

Τελικά, η εγκύκλιος που έστειλε το υπουργείο Οικονομικών στις εφορίες, με την οποία δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής των φορολογούμενων σε ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δημιουργεί περισσότερες απορίες απ\’ όσες στην ουσία λύνει!

Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι κάθε φορά που ένας φορολογούμενος ζητάει από την εφορία να γίνει ρύθμιση στα χρέη του ώστε να τα αποπληρώσει σε δόσεις, πρέπει να πληρώνει παράβολο. Αν κάποιος ζητήσει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, πάλι θα πληρώσει παράβολο κι ας είχε πληρώσει την πρώτη φορά. Χαράτσι στο χαράτσι! Κι αν το παράβολο δεν πληρωθεί, απόφαση για το αίτημα ρύθμισης, δε θα βγαίνει!

Μαθαίνουμε επίσης ότι η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση της απόφασης. Αλλιώς, η ρύθμιση δε θα ισχύει και θα συμβούν τα παραπάνω, δηλαδή νέα αίτηση, νέο παράβολο!

Κι αν κάποιος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει και ζητήσει παράταση του χρόνου αποπληρωμής, πρέπει να αποδείξει ότι δεν μπορεί να πληρώνει την πρώτη ρύθμιση, να πληρώσει (φυσικά) δεύτερο παράβολο και να καταθέσει σχετικό αίτημα…

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον φάκελο που συνοδεύει την αίτηση για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλών πρέπει να υπάρχουν:
– Η πρωτότυπη αίτηση του οφειλέτη.
– Το πρωτότυπο παράβολο.
– Το ειδικό έντυπο συμπληρωμένο με τα κριτήρια τμηματικής διευκόλυνσης που προβλέπει ο νόμος και την άποψη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του Τελωνείου επί του σχετικού αιτήματος.
– Αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης).
– Αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης), στους οποίους θα εμπεριέχεται και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή.
– Πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους.
– Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει προσκομισθεί από τον αιτούντα, προκειμένου να τεκμηριωθεί η οικονομική του αδυναμία.

Προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής είναι να έχει ήδη πληρωθεί το προβλεπόμενο παράβολο. Στην περίπτωση που με το ίδιο αίτημα ζητείται διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, μέρος των οποίων ρυθμίζεται για πρώτη φορά, άλλο για δεύτερη και τέλος ένα μέρος για τρίτη, πρέπει να καταβάλλονται ισάριθμα παράβολα για όλες τις ως άνω επιμέρους διευκολύνσεις.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι:
Η απόφαση της διευκόλυνσης «υλοποιείται» με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε εντός τριμήνου από την έκδοση της σχετικής απόφασης.
– Πρώτος μήνας ισχύος της διευκόλυνσης θεωρείται ο μήνας εντός του οποίου καταβλήθηκε η πρώτη δόση.
– Υπενθυμίζεται ότι, αν η σχετική απόφαση δεν υλοποιηθεί μέσα στο προβλεπόμενο τρίμηνο, η διευκόλυνση θεωρείται απολεσθείσα και, εφόσον επιθυμείται η ρύθμιση του συγκεκριμένου χρέους, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για νέα (δεύτερη ή τρίτη κατά περίπτωση) διευκόλυνση.

Στην περίπτωση αίτησης επανεξέτασης προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων πρώτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλών επισημαίνονται τα ακόλουθα:
– Για την επανεξέταση αιτήματος διευκόλυνσης απαιτείται να υπάρχει αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη διευκόλυνση.

Η οικονομική αδυναμία μπορεί να είναι διαρκής (να υπήρχε δηλαδή και πριν τη χορήγηση της πρώτης διευκόλυνσης) ή «επιγενόμενη», λόγω μεταγενέστερης δηλαδή μεταβολής των οικονομικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση από τα εισοδήματα του οφειλέτη και τα λοιπά στοιχεία που αυτός έχει συνυποβάλει πρέπει να προκύπτει ότι η καταβολή των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης καθίσταται προβληματική έως αδύνατη.

Κατά την υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα πρέπει να εξετάζεται:
Πρώτον, εάν το αίτημα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός δύο μηνών από την τελευταία εμπρόθεσμη καταβολή δόσης.
Δεύτερον, εάν η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής παραμένει ενεργή και δεν έχει απωλεσθεί.

Μάλιστα ο δεύτερος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα στάδια της επανεξέτασης, τόσο κατά τη συζήτηση του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο, όσο και κατά τη υλοποίηση της απόφασης από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς η επανεξέταση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις θεωρείται συνέχεια της χορηγηθείσας πρώτης διευκόλυνσης.

Πηγή: newsit.gr

Όλη η επικαιρότητα