Ηλεία

Μνημόνιο Συνεργασίας για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό μεταξύ ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας και Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης

Μια σημαντική εκπαιδευτική συνεργασία ξεκινά την νέα ακαδημαϊκή χρονιά με πρωτοβουλία του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας, Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα τον Πύργο Ηλείας και του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συνεργασία του Δήμου με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το συγκεκριμένο τμήμα κατά την οποία θα υπάρχουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και πολιτιστικές συνεργασίες, βασισμένες σε ανταλλαγές απόψεων. Το Μνημόνιο συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά», δήλωσε ο δήμαρχος κ. Ναμπίλ Μοράντ.

Ο  αντιδήμαρχος Ανδρέας Μίγκος δήλωσε: « πέραν ότι θα διοργανώνονται εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για υλοποίηση σεμιναρίων, θα ανοίξουν θέσεις πρακτικής εξάσκησης φοιτητών του ΤΕΙ σε διάφορες δομές του δήμου»

Πεδία συνεργασίας

Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουν ο πρύτανης του ΤΕΙ κ. Κώστας Τριανταφύλλου και ο δήμαρχος κ. Ναμπίλ Μοράντ, τα δύο μέρη λαμβάνοντας υπόψη: 1/        την επιθυμία τους για διασύνδεση και συνεργασία σε κοινές δράσεις 2/το κοινό ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη ή/και υλοποίηση  εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων που να εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και να συμβάλουν στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ανάπτυξη 3/την ανάγκη δημιουργίας ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο φορέων για ενίσχυση των σχέσεων και της παραγωγικής συνεργασίας τους,συμφωνούν ότι θα εργαστούν από κοινού για την επίτευξη των σκοπών τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των παραπάνω πεδίων οι παραπάνω συμβαλλόμενοι συμφωνούν να συνεργαστούν για τη διοργάνωση: Εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων , Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των Πρακτικών Ασκήσεων των Φοιτητών του Τμήματος, Υλοποίησης Ημερίδας που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές κ.α.

Δύναται να υπάρξουν περαιτέρω εκπαιδευτικές, ερευνητικές και πολιτιστικές συνεργασίες κατόπιν ανταλλαγής απόψεων και συναίνεσης των συμβαλλόμενων μερών.

Ισχύς αορίστου χρόνου

Για κάθε επιμέρους κοινή δράση (πρόγραμμα, εκδηλώσεις, σεμινάρια, κλπ), τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνούν κατά περίπτωση (ad hoc) τις οργανωτικές και διαδικαστικές παραμέτρους, π.χ. καταμερισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων, συμμετοχή στην κάλυψη δαπανών, εξεύρεση χορηγών κ.ο.κ. Ακόμη, κάθε επιμέρους δράση θα εγκρίνεται κατά περίπτωση (ad hoc) από τις Διοικήσεις αμφοτέρων των φορέων.

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής του από αμφότερα τα μέρη και θα συνεχίσει να έχει ισχύ για αόριστο χρόνο, εκτός εάν ένα μέρος κοινοποιήσει την πρόθεση καταγγελίας του εγγράφως στο άλλο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την επέλευση 15 ημερών από την κοινοποίηση στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος της έγγραφης καταγγελίας.

Όλη η επικαιρότητα