Ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου

Share

Όταν δε έγινε πρωί, έκαμαν σύσκεψιν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, δια να επιταχύνουν της εκτέλεσιν της θανατικής ποινής του. Και αφού τον έδεσαν τον επήραν και τον παρέδοσαν εις τον Πόντιον Πιλάτον τον ηγεμόνα.

Τότε σαν είδεν ο Ιούδας,που τον παρέδοκε με προδοσίαν εις τους Ιουδαίους, ότι ο Ιησούς κατεδικάσθη, μετεμελήθη και επέστρεψε τα τριάκοντα αργυρά νομίσματα εις τους αρχιςρείς και τους πρεσβυτέρους, και είπεν.

Ημάρτησα παραδόσας αίμα αθώον δια να χυθεί. Αυτοί δε είπαν. Τι μας ενδιαφέρει ατυτό, συ θα φροντίσεις να απαλλαγής από την ευθύνην και συ δώσης λόγον δι αυτό. Και αφού ‘ερριψε τα αργυρά νομίσματα εις τον περίβολον του ναού, ανεχώρησε και επήγε και επνίγη με σχοινίον.

Οι δε αρχιερείς, αφού επήραν τα αργυρά νομίσματα είπαν. Δεν επιτρέπεται να τα ρίψωμεν  εις το θησαυροφυλάκιον του ναού ως ιερόν αφιέρωμα,διότι με αυτά ηγοράσθη ζωή ανθρώπου και εδόθησαν ως ανοιβή δια το ανθρώπινον αίμα που με ολίγον θα χυθή. Αφού δε έκαμαν σύσκεψιν, ηγόρασαν με αυτά τοπν αγρόν του κεραμιδά, για να είναι τόπος ταφής των ξένων Ιουδαίων, που ως ταξιδιώται και προσκυνηταί ήρχοντο εις τα Ιεροσόλυμα. Δι αυτό ονομάσθη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος μέχρι σήμερον.

Τότε επαλήθευσεν εκείνο που ελέχθη δια του προφήτου Ιερεμίου: Και έλαβον τα τριάκοντα αργυρά νομίσματα του αντίτιμον  του ανεκτιμήτου Χριστού,του οποίου το τίμημα και το ποσόν της πληρωμής δια τον φόνον του ακανόνισαν μεερικοί από τους υιούς Ισραήλ, και τα έδοκανδια τον αγρόν του κερσμιδά, καθώς διέταξεν ο Κύριος.

Ο δε Ιησούς εστάθη εμπρός εις τον ηγεμόνα και τον ηρώτησαν ο ηγεμών και είπεν: Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων; Ο δε Ιησούς είπε. Συ, χωρίς να εννοεί και τον πνευματικό χαρακτήρα της βασιλείας μου, λέγεις ότι είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων, και όταν τον κατηγόρουν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι δεν έδωκε καμίαν απάντησιν.

Τότε λέγει εις αυτόν ο Πιλάτος Δεν ακούεις πόσα μαρτυρούν εναντίον σου; Και δεν απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς ούτε εις ένα λόγον του , ώστε να θαυμάζει ο ηγεμών πάρα πολύ δια την γαλήνην και αταραξίαν, την οποίαν εδείκνυεν εις στιγμάς που τόσον ασυνείδητα εσυκοφαντείτο και τόσον πολύ εκινδύνευεν αυτή η ζωή του.

Και απεκρίθη όλος ο λαός και είπεν: Η ενοχή και η ευθύνη δια το χύσιμον του αίματός του ας έλθει επάνω μας και επάνω εις τα παιδιά μας. Τότε αφήκαν ελεύθερον τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν , αφού διέταξε και τον εμαστίγωσαν, τον παρέδοκε δια να σταυρωθεί.

Εκ του κατά ΜΑΤΘΑΙΟΝ  Ευαγγέλιο κεφ.ΚΖ,στιχ 1-26

Σε μετάφραση ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ.