Αρθρογραφία

Ο Κορωνοϊός, τό Ιερατείον τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καί τὸ Ελληνικόν Προτεκτοράτον

[Ή : Μέ ποία κριτήρια επιτρέπεται ή απαγορεύεται, λόγω κορωνοϊού,

η Είσοδος Επισκεπτών από άλλες χώρες στήν Ελλάδα; ]

Τού Άγγελου Λιβαθινού

Καθηγητού τών Μαθηματικών 

Ὅποιος  παρακολουθεί  τακτικώς τὰ επιδημιολογικά δεδομένα γιά τόν κορωνοϊόν, τὰ οποία δημοσιοποιεί  καθημερινώς γιά τίς διάφορες χώρες τής Υφηλίου ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας),  δέν  θα πεισθή, ότι  η απόφαση τής Ελληνικής κυβερνήσεως περί αποκλεισμού  ή μή  επισκεπτών στήν Ελλάδα, προερχομένων από συγκεκριμένες χώρες εδράζεται αποκλειστικώς επί τών επιδημιολογικών δεδομένων!

Μελετώντες, λοιπόν,  τά επιδημιολογικά δεδομένα, όπως αυτά δημοσιοποιούνται υπό τού Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας μέχρι καί Κυριακή, 28 ιουνίου 2020, διαπιστώνουμε, ότι ο αποκλεισμός κάποιων χωρών από τήν ελεύθερην είσοδο υπηκόων τους στήν Ελλάδα, μέ τὸ ταυτόχρονο «πράσινο φώς»  σέ ωρισμένες άλλες χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν δυσμενέστερα επιδημιολογικά δεδομένα γιά τόν κορωνοϊόν,  δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, τὰ οποία  φαίνεται νά μήν  απαντώνται επί τὴ βάσει τών στοιχείων, τὰ οποία δημοσιοποιεί καθημερινώς ο ΠΟΥ.

Προς μίαν αξιόπιστον διερεύνηση καί εξήγηση τών ανωτέρω ερωτημάτων,  παρουσιάζουμε κατωτέρω, ενδεικτικώς, μερικά πραγματικά  καί αντικειμενικά στοιχεία, τὰ οποία, εν τέλει, δέν συνηγορούν στήν διακαιολόγηση  τών Κυβερνητικών  «αποφάσεων», περί αποκλεισμού κάποιων χωρών μέ  τήν ταυτόχρονη ελευθερία επισκέψεως στήν Ελλάδα υπηκόων άλλων, συγκεκριμένων χωρών!

Τὰ παρουσιαζόμενα στοιχεία στηρίζονται  εις τόν  επιδημιολογικόν δείκτην τών ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ  ανά εκατομμύριον κατοίκων τής κάθε χώρας, δηλαδή στηρίζονται σέ έναν δείκτη, ο οποίος, ως κοινόν μέτρον γιά όλες τίς χώρες, αποτελεί ένα  λίαν αξιόπιστον κοινόν μέτρον  τής  διασποράς του κορωνοϊού σέ κάθε χώρα!

Επί τὴ βάσει, λοιπόν, τής κυβερνητικής «αποφάσεως»,

  • Απαγορεύουν τήν είσοδον στήν Ελλάδα ταξειδιωτών προερχομένων από τήν Βρετανία, η οποία έχει τόν εξής βασικόν επιδημιολογικόν δείκτη ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ:

– Κρούσματα ανά εκατομμύριον κατοίκων της: 4.817.

Δηλαδή, η Βρετανία έχει 4.817 κρούσματα κορωνοϊού ανά εκατομμύριον κατοίκων της!

    2) Ταυτοχρόνως, μέ τήν ίδια κυβερνητικήν « απόφασην» , επιτρέπουν τήν είσοδον στήν

Ελλάδα επισκεπτών από τίς εξής (π.χ.) χώρες, μέ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ επιδημιολογικά  επίσημα δεδομένα ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ:

α)  από τὸ ΒΕΛΓΙΟΝ, μέ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ανά εκατομμύριον κατοίκων: 5.330

β)  από τήν ΙΣΠΑΝΙΑ, μέ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ανά εκατομμύριον κατοίκων: 6.295

γ) από τὸ ΛΟΥΞΕΜΟΥΡΓΟΝ: μέ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ανά εκατομμύριον κατοίκων: 6.909

(  Γιά τήν απεικόνιση αυτών τών στοιχείων,  βλ. κορυφές τών Ράβδων στό κατωτέρω Στατιστικόν Διάγραμμα)

Παρόμοια  συμπεράσματα συνάγονται, εάν λάβουμε υπ’ όψη, ένα άλλο κοινόν μέτρον,  τόν επιδημιολογικόν δείκτη τών ΘΑΝΑΤΩΝ ανά εκατομμύριον κατοίκων (Βλ. κορυφές  τεθλασμένης  γραμμής  στό κατωτέρω Στατιστικόν Διάγραμμα).

Φαίνεται, λοιπόν, ότι τά κριτήρια αποκλεισμού χωρών στήν ελεύθερη  μετακίνηση υπηκόων τους πρός τήν Ελλάδα, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ καθαρώς ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ!

Τά ανωτέρω μάλιστα στοιχεία τών δύο αξιοπίστων  επιδημιολογικών δεικτών μετατρέπουν τήν αρχικήν υποψία του αντικειμενικού παρατηρητού σέ  βεβαιότητα, ότι τά κριτήρια, ειδικώς γιά τήν Βρετανία , είναι ΚΑΘΑΡΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ!  Στά ίδια συμπεράσματα καταλήγει ο στοιχειωδώς ενημερωμένος ερευνητής  καί γιά τούς αποκλειομένους Επισκέπτες τής  Ελλάδος, προερχομένους  εκ Ρωσσίας!

Τό παρουσιαζόμενον εδώ Στατιστικόν διάγραμμα φωτίζει τήν κατάσταση καί τά διαφαινόμενα  πολιτικά παίγνια τού  Ιερατείου τής ΕΕ, τά οποία υλοποιεί ασμένως ως υποτακτική καί υποτελής η «κυβέρνηση» τών Αθηνών. Σ’αυτό τὸ Στατιστικό Διάγραμμα, ο αναγνώστης έχει τήν δυνατότητα νά παρακολουθήση τίς (μπλέ) ΡΑΒΔΟΥΣ, οι οποίες δείχνουν ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ανά εκατομμύριον κατοίκων τής κάθε χώρας, καί θά διαπιστώση αυτήν τήν μεθόδευση, τήν οποίαν περιγράψαμε!

Υποψιαζόμεθα, λοιπόν,  καί εν συνεχεία εκτιμάμε μετά βεβαιότητος, ότι τό 4ον Ράϊχ  τής ΕΕ  επιδιώκει νά «τιμωρήση» τήν Βρετανία, επειδή είχε τό «θράσος», μέ τὸ επαναστατικό της  Brexit,  νά αποχωρήση από τήν σφηκοφωληά τής γερμανοκρατούμενης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Καί η Ελλάδα, ως τό άθλιον Προτεκτοράτον τής Γερμανίας καί του Ιερατείου τής ΕΕ, υλοποιεί τίς κατάπτυστες αυτές μεθοδεύσεις, οι οποίες, εν τέλει, αποβαίνουν καί εις βάρος τής χώρας μας!

Αλλά, γι αυτούς, πού «κυβερνούν» τήν Ελλάδα, από τής εποχής μετά τήν δολοφονία τού Κυβερνήτη, Ιωάννη Καποδίστρια, μέχρι καί σήμερα, σέ κάθε τους ενέργεια προέχει ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, αλλά προέχει ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝΩΝ τών εκάστοτε αθλίων Ελληνοφώνων Πολιτικών!

Θα αντιτείνει ίσως κάποιος, ότι  «μά υπάρχουν καί οι επιστήμονες ιατροί! Δικές τους πρέπει νά είναι οι αποφάσεις αυτές !».  Πράγματι, πρέπει νά είναι τών ιατρών οι αποφάσεις περί τού από ποιές χώρες επιτρέπεται νά έλθουν επισκέπτες στήν Ελλάδα, λόγω κορωνοϊού! Αποφάσεις μέ καθαρώς ιατρικά καί επιδημιολογικά κριτήρια!  Μέ αυτά τὰ κριτήρια,όμως,  η Βρετανία καί η Ρωσσία δέν  θα απεκλείοντο  από τήν δυνατότητα νά επισκεφθούν τήν χώρα μας οι υπήκοοί τους! Καί τούτο, διότι έχουν καλλίτερους επιδημιολογικούς δείκτες από άλλες χώρες ( π.χ, Βέλγιον Λουξεμβούργον, Ισπανία, κλπ), στίς οποίες η ελληνική Κυβέρνηση  ανοίγει διάπλατες τίς πόρτες γιά τήν είσοδον υπηκόων της στήν Ελλάδα!

Αλλά στήν προκειμένην περίπτωση οι αποφάσεις  αποκλεισμού τών χωρών αυτών ( Βρετανίας, Ρωσσίας)  είναι εμφανέστατον, ότι δέν είναι τών ιατρών! Άλλωστε,  οι «αποφάσεις»  αυτές ελήφθησαν  στό Μέγαρον Μαξίμου. Καί, όπως όλοι γνωρίζουμε, στό Μέγαρον Μαξίμου λαμβάνονται πολιτικού καί όχι ιατρικού χρακτήρος αποφάσεις.

Ακόμη καί αυτή, λοιπόν,  η εξοργιστική μεθόδευση τού Ιερατείου τής ΕΕ στό ζήτημα τών επισκεπτών στήν χώρα μας, εν συνεργασία μέ τήν εγχώρια Κυβέρνηση τού ελληνικού προτεκτοράτου, γιά νά «τιμωρήσουν», ως φαίνεται, τήν Βρετανία καί τήν Ρωσσία, δείχνει μέ βεβαιότητα,

ότι η Ελλάς ήδη ευρίσκεται σέ βαθειά ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ, από τήν οποίαν οφείλει νά βγή, άν θέλη νά επιβιώση ως Έθνος!

Καί αυτό μπορεί άμεσα νά επιτευχθή ΜΟΝΟΝ μέ ένα γενναίο καί επαναστατικό GREXIT (όπως στήν Βρετανία μέ τὸ BREXIT), δηλαδή μέ τήν άμεσον ΕΞΟΔΟΝ τής χώρας μας από τὰ δεσμά τής ΕΕ καί τού Ευρώ!

Έτσι μόνον μπορούν νά τεθούν  οι στέρεες βάσεις

  • γιά τήν Εθνικήν Ανεξαρτησία τής (ήδη υποτελούς) Ελλάδος,
  • γιά τήν Οικονομικήν της Αυτοτέλεια, καί εν συνεχεία
  • γιά τήν Κοινωνικήν της Απελευθέρωση!-

Όλη η επικαιρότητα