Ηλεία

ΟΣΕ: Διαγωνισμός για την αναβάθμιση της γραμμής Κατακόλου – Πύργου – Αλφειού – Ολυμπίας

Με ανακοίνωση της η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ – ΠΥΡΓΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ», με προϋπολογισμό τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων εκατό ευρώ (3.400.100,00€).

Το αντικείμενο του έργου αποσκοπεί στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αύξηση των δρομολογίων συρμών της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Κατάκολου –

Πύργου – Ολυμπίας, με την αναβάθμιση των υποδομών της γραμμής, την ανακατασκευή – διαμόρφωση αποβαθρών και την ασφαλτόστρωση Ισόπεδων Διαβάσεων (ΙΔ).

Επίσης προβλέπονται συντηρήσεις στη γέφυρα του ποταμού Ενιππέα και στη γέφυρα που βρίσκεται στην περιοχή Στρέφι.

Τέλος προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση σε θέση

λειτουργίας έντεκα νέων αυτόματων συστημάτων ισόπεδων διαβάσεων (ΑΣΙΔ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 10-02-2020, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-02-2020. Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στους 24 μήνες.

Όλη η επικαιρότητα