Οικονομία

Πρόγραμμα για 1.100 ανέργους νέους στη Δυτική Ελλάδα

Την υλοποίηση Προγράμματος προεργασίας για 1.100 ανέργους νέουςστη Δυτική Ελλάδα, αφορά Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1897/18.5.2020).

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι συνολικά 1.100 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικήςεκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τριετίας από την υπόδειξη τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε (στο εξής “πάροχοι”) :

α)ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), και σε

β) επιχειρήσεις, Φορείς, Οργανισμούς του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το αρ.51 του ν.1892/1990 ως ισχύει, και σε Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής:

i) πάροχοι με προσωπικό έως 3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για 1 ωφελούμενο,

ii) πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο γιαωφελούμενους,

iii) πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ωφελούμενους,

iv) πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για 5 ωφελούμενους.

v) πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ωφελούμενους,

vi) πάροχοι με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση και το ανώτατο έως 20 ωφελούμενους

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης / παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.

Αρμόδιος Φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος, ορίζεται ο ΟΑΕΔ.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των 7.150.000,00 ευρώη οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: 2020: 2.150.000,00 ευρώ, 2021: 5.000.000,00 ευρώ

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 7 μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφερόμενη αποζημίωση.

Να σημειωθεί ότι θα εκδοθεί Πρόσκλησηεκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΟΑΕΔ, μετά τη δημοσίευση της οποίας οι Επιχειρήσεις / πάροχοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα υποβάλλουν στο Πληροφορικό Σύστημα του ΟΑΕΔ (e-services) ηλεκτρονική αίτηση – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση.

Αναλυτικότερα, όλες οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος, βρίσκονται ΕΔΩ

airetos.gr

Όλη η επικαιρότητα