Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα στήριξης μικρών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – Έως τις 20/10 η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων

Η δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Μέχρι τις 22 Οκτωβρίου μπορούν οι επιχειρήσεις της Ηλείας και της Δυτικής Ελλάδος να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με τίτλο «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία»

Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα και κρίθηκε αναγκαία η παράταση για την  υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντας συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα  για να δοθεί η δυνατότητα σε όσες δυνατόν περισσότερες  να ενταχθούν σε αυτό.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  20.000.000 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από  πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται στις οριζόμενες στο κεφ. 5 της αναλυτικής πρόσκλησης κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

Δικαιούχοι κατηγορίας Α: 15% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης και της Β1, Β2, Β3: 85% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης

Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί στην άλλη κατηγορία δικαιούχων.

Στο πλαίσιο της Δράσης χορηγείται μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση στις επιλέξιμες Επιχειρήσεις της πρόσκλησης όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης, με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με:

800 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α

1.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β1

3.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β2

5.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β3

Όλη η επικαιρότητα