Προκήρυξη ΑΣΕΠ μονίμων καθαριότητας Δήμων: Η μοριοδότηση – Παραδείγματα

Πολύ σύντομα αναμένεται να δημοσιευθούν οι προκηρύξεις για την πλήρωση των μόνιμων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, καθώς ήδη έχουν εγκριθεί οι σχετικές θέσεις.

Η διαδικασία αυτή προβλέφθηκε με το ά. 24 του ν. 4479/2017, ως απάντηση στο σημαντικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην καθαριότητα των Δήμων μετά την κρίση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αντισυνταγματικότητας τού έως τότε ισχύοντος καθεστώτος διαρκών παρατάσεων τής χρονικής ισχύος των συμβάσεων των ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

Με αφορμή τα εκατοντάδες μηνύματα, τόσο ήδη συμβασιούχων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμων, όσο και λοιπών, που δεν έχουν εργαστεί στις υπηρεσίες αυτές, για τη βαθμολόγηση / μοριοδότηση τού επί του αντικειμένου διαγωνισμού τού Α.Σ.Ε.Π., βάσει των ν. 2190/1994 και 4479/2017, το epoli.gr παρουσιάζει – αναλύει, σήμερα, με τη χρήση και συγκεκριμένων παραδειγμάτων, το μεγάλο αυτό θέμα, “φωτίζοντας” τα σημεία – “κλειδιά”.

Η μοριοδότηση – Το bonus των “17 μορίων” – Τα παραδείγματα

Η ελπίδα πολλών από όσους ήδη απασχολούνται στην καθαριότητα των Δήμων ενισχύεται από το γεγονός ότι, με το ά. 24 του ν. 4479/2017 προβλέφθηκε ειδική μοριοδότηση με 17 μόρια ανά μήνα και με ανώτατο όριο τους 24 μήνες για όσους απασχολήθηκαν κατά το παρελθόν ως συμβασιούχοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο εύκολα, υπό την έννοια ότι, οι θέσεις που θα προκηρύξουν οι Δήμοι δεν είναι σε καμία περίπτωση «εξασφαλισμένες» για όσους έχουν εργαστεί σε αυτούς ακόμα και αν έχουν διαρκώς ανανεούμενες επί πολλά έτη συμβάσεις, καθώς η μοριοδότηση που προβλέφθηκε από το ν. 4479/2017 δεν τους δίνει κάποιο ιδιαίτερο προβάδισμα έναντι άλλων υποψηφίων.

Με την επιφύλαξη της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π., με την οποία θα ξεκαθαριστούν πολλές λεπτομέρειες – μεταξύ άλλων και με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του κάθε υποψηφίου που θα μοριοδοτηθούν – αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους:

(α) Δεν θα υπάρξει μοριοδότηση για τις συμβάσεις που παρατάθηκαν υπό το καθεστώς του ν. 4479/2017. Με άλλα λόγια δεν θα μοριοδοτηθούν για τους μήνες εργασίας μετά τον Ιούλιο του 2017 οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τον Ιούλιο του 2017 κατ’ εφαρμογή του άνω Νόμου. Συνεπώς, για να συγκεντρώσει κάποιος τον ανώτατο αριθμό μορίων θα πρέπει να έχει συνάψει συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή εργασίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας συνολικού χρόνου 24 μηνών συμπληρωμένων ήδη πριν τον Ιούλιο του 2017.

(β) Κατά τα λοιπά, όπως όλα δείχνουν, στις προκηρύξεις των θέσεων θα προβλεφθεί η από το ν. 2190/1994 οριζόμενη βαθμολόγηση των κριτηρίων για την κάλυψη των θέσεων για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ) και συγκεκριμένα θα βαθμολογηθούν κατά σειρά τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια: (α) Αριθμός τέκνων, (β) Χρόνος ανεργίας, (γ) Χρόνος εμπειρίας, (δ) Ηλικία και (ε) Εντοπιότητα. Ειδικά ως προς τον χρόνο εμπειρίας το πιθανότερο είναι ότι η εμπειρία, δηλαδή η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, θα βαθμολογείται όπως προβλέπει ο Νόμος, ενώ θα υπάρχει μεγαλύτερη μοριοδότηση ειδικά για όσους έχουν εργαστεί ειδικώς στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας για χρονικό διάστημα 24 μηνών. Αν οι ίδιοι έχουν απασχοληθεί και για περισσότερο χρόνο θα βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο, όπως και όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό είναι κάτι που θα διευκρινιστεί το επόμενο διάστημα.

Επομένως, είναι σαφές ότι, η βαθμολόγηση της εμπειρίας με περισσότερα μόρια για όσους έχουν απασχοληθεί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων δεν τους εξασφαλίζει άνευ ετέρου την κατάληψη κάποιας θέσης.

Το παραπάνω μπορεί να γίνει κατανοητό με τη χρήση κάποιων παραδειγμάτων:

 1. Για την κάλυψη θέσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου διαγωνίζονται δύο υποψήφιοι εκ των οποίων ο «Α» έχει εργαστεί ως συμβασιούχος στην καθαριότητα Δήμου του λεκανοπεδίου, όπου κατοικεί και είναι δημότης, είναι 33 ετών, χωρίς τέκνα, με συνολικό χρόνο εργασίας στη στην καθαριότητα 35 μήνες πριν την παράταση της σύμβασής του με το ν. 4479/2017. Ο «Β» είναι 29 ετών, 2,5 χρόνια άνεργος, με δύο ανήλικα τέκνα, ενώ δεν έχει εργαστεί ποτέ ως συμβασιούχος καθαριότητας πριν την παράταση της σύμβασής του με το ν. 4479/2017 σε άλλο Δήμο, του οποίου είναι δημότης και κάτοικος. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων έχει ως εξής:
 • Ο «Α» θα λάβει 485 μονάδες για την εμπειρία [(24 μήνες Χ 17 μονάδες, βάσει του ά. 24 του ν. 4479/2017) + (11 μήνες Χ 7 μονάδες) = 485].
 • Ο «Β» θα λάβει 200 μονάδες για τα δύο ανήλικα τέκνα, 250 μονάδες για την ανεργία και 75 μονάδες για την ηλικία, δηλαδή συνολικά 525 μόρια.

Συνεπώς τη θέση θα καταλάβει ο «Β».

 1. Για την κάλυψη θέσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου διαγωνίζονται δύο υποψήφιοι εκ των οποίων ο «Α» έχει εργαστεί ως συμβασιούχος στην καθαριότητα Δήμου του λεκανοπεδίου, όπου κατοικεί και είναι δημότης, είναι 44 ετών, με ένα ανήλικο τέκνο, με συνολικό χρόνο εργασίας στη στην καθαριότητα 18 μήνες πριν την παράταση της σύμβασής του με το ν. 4479/2017. Ο «Β» είναι 29 ετών, 2 χρόνια άνεργος, παιδί τρίτεκνης οικογένειας, ενώ δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων έχει ως εξής:
 • Ο «Α» θα λάβει 100 μονάδες για το ανήλικο τέκνο και 306 μονάδες για την εμπειρία βάσει του ά. 24 του ν. 4479/2017, δηλαδή συνολικά 406 μονάδες.
 • Ο «Β» θα λάβει 200 μονάδες ως παιδί τρίτεκνης οικογένειας, 200 μονάδες για την ανεργία και 75 μονάδες για την ηλικία, δηλαδή συνολικά 475 μονάδες.

Συνεπώς τη θέση θα καταλάβει ο «Β».

 1. Για την κάλυψη θέσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου διαγωνίζονται δύο υποψήφιοι εκ των οποίων ο «Α» έχει εργαστεί ως συμβασιούχος στην καθαριότητα Δήμου του λεκανοπεδίου, όπου κατοικεί και είναι δημότης, είναι 40 ετών, με δύο ανήλικα τέκνα, με συνολικό χρόνο εργασίας στη στην καθαριότητα του Δήμου 32 μήνες πριν την παράταση της σύμβασής του με το ν. 4479/2017. Ο «Β» είναι 45 ετών, 1 χρόνο άνεργος, χωρίς τέκνα, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα με συναφή με την καθαριότητα καθήκοντα επί 12 χρόνια. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων έχει ως εξής:
 • Ο «Α» θα λάβει 200 μονάδες για τα ανήλικα τέκνα, 464 μονάδες για την εμπειρία [(24 μήνες Χ 17 μονάδες, βάσει του ά. 24 του ν. 4479/2017) + (8 μήνες Χ 7 μονάδες) = 464], δηλαδή συνολικά 664 μονάδες.
 • Ο «Β» θα λάβει 100 μονάδες για την ανεργία και 588 μονάδες για την εμπειρία (84 μήνες κατ’ ανώτατο όριο Χ 7 μονάδες = 588 μονάδες), δηλαδή συνολικά 688 μονάδες.

Συνεπώς τη θέση θα καταλάβει ο «Β».

 1. Για την κάλυψη θέσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου διαγωνίζονται δύο υποψήφιοι εκ των οποίων ο «Α» έχει εργαστεί ως συμβασιούχος στην καθαριότητα Δήμου του λεκανοπεδίου, όπου κατοικεί και είναι δημότης, είναι 48 ετών, με δύο ανήλικα τέκνα, με συνολικό χρόνο εργασίας στη στην καθαριότητα του Δήμου 24 μήνες πριν την παράταση της σύμβασής του με το ν. 4479/2017. Ο «Β» είναι 28 ετών, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, χωρίς τέκνα, 3 χρόνια άνεργος, ενώ στο παρελθόν δεν έχει εργαστεί έχοντας σχετικά με την καθαριότητα καθήκοντα. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων έχει ως εξής:
 • Ο «Α» θα λάβει 200 μονάδες για τα ανήλικα τέκνα, 408 μονάδες για την εμπειρία [(24 μήνες Χ 17 μονάδες, βάσει του ά. 24 του ν. 4479/2017 = 464), δηλαδή συνολικά 608 μονάδες.
 • Ο Β θα λάβει 300 μονάδες ως παιδί πολύτεκνης οικογένειας, 300 μονάδες για την ανεργία και 75 μονάδες για την ηλικία, δηλαδή συνολικά 675 μονάδες.

Συνεπώς τη θέση θα καταλάβει ο «Β».

Από τα ανωτέρω παραδείγματα γίνεται σαφές ότι, η ειδική μοριοδότηση με 17 μόρια ανά μήνα και ανώτερο όριο τους 24 μήνες που καθιερώθηκε υπέρ όσων έχουν εργαστεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων δεν εξασφαλίζει την κατάληψη μίας θέσης από αυτές που τον επόμενο καιρό θα προκηρυχθούν. Στην ουσία τούς δίνει ένα μικρό προβάδισμα έναντι όλων όσων συγκεντρώνουν κατά τα λοιπά τα ίδια χαρακτηριστικά, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου αρκετό εφόσον οι ανθυποψήφιοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.λπ.) ή είναι άνεργοι επί μακρόν.

Η γνώμη του ειδικού

To epoli.gr στο πλαίσιο τής μεγάλης, αναλυτικής παρουσίασης, ενός θέματος που αφορά, όχι μόνο τους ήδη εργαζομένους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμων, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες, που αναμένεται να συμμετέχουν στις προκηρύξεις για την κάλυψη των μόνιμων πλέον θέσεων εργασίας στις υπηρεσίες αυτές, απευθύνθηκε σ’ έναν έμπειρο νομικό, με κερδισμένες πολλές δικαστικές προσφυγές στη Δικαιοσύνη “παρατασιούχων” καθαριότητας Δήμων, προς κατάθεση της δικής του επαγγελματικής γνώμης, αλλά και νομικής τεκμηρίωσης τής παρουσίασης.

Ο Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, κ. Λάμπρος Σ. Ντουματσάς, μας τόνισε:

«Δοθέντων των όσων ορθώς έχετε παρουσιάσει και στη συνέχεια αναλύσει, κατά τη γνώμη μου, επιβεβλημένο είναι, όσοι έχουν απασχοληθεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, έχοντας συνάψει διαδοχικές συμβάσεις, να μην εφησυχάζουν, αλλά να επιδιώξουν, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την πλήρωση των κενών θέσεων, την δικαστική αναγνώριση της σχέσης που τους συνδέει με τους Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., όπου απασχολούνται, ως σχέσης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι οι ανάγκες των Δήμων που καλύπτονται με την εργασία τους είναι αναμφισβήτητα πάγιες και διαρκείς».