Categories: Οικονομία

Restart για γυμναστήρια, παιδότοπους – Ανάσα για δικηγόρους | Δηλώστε συμμετοχή μέσω της Trust

Share

Κεφάλαιο επανεκκίνησης έως 18.000 ευρώ σε υφιστάμενα γυμναστήρια και παιδότοπους, αλλά και επιχορήγηση μέχρι 2.000 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους προβλέπουν δύο εξειδικευμένες δράσεις ΕΣΠΑ.

Διαθέτοντας συνολικό προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ, καλύπτουν όλη τη χώρα και αναμένεται να προκηρυχθούν, προσεχώς, από τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη.

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, στις 28-30 Μαΐου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα για τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους και μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου αυτό για τους δικηγόρους.

Στόχος τους είναι η παροχή ρευστότητας σε δραστηριοποιούμενους στους παραπάνω κλάδους, για τις άμεσες ανάγκες που δημιουργεί η προσπάθεια επιστροφής σε ρυθμούς κανονικότητας, μετά το «χτύπημα» της Covid-19. Μάλιστα, είναι πιθανό να αυξηθεί ο προϋπολογισμός τους, με σκοπό να καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων χρηματοδότησης που θα αξιολογηθούν θετικά.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων, κάθε δυνητικός ωφελούμενος θα μπορεί να καταθέσει μία αίτηση ανά ΑΦΜ, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Περισσότερες Πληροφορίες : https://trustcc.gr/

Δυτική Ελλάδα: 26210 22713|6985759778

Αττική (Νέα Ιωνία): 6953007646

Κυκλάδες (Σαντορίνη): 6987425996|6987653676

email: info@trustcc.gr

Πρόγραμμα 1: «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων»

Με κεφάλαιο κίνησης ενισχύονται υφιστάμενα γυμναστήρια και παιδότοποι από τη δράση ύψους 16 εκατ. ευρώ. Άλλωστε, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι από τις πλέον πληττόμενες εν μέσω πανδημίας, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων.

Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εμπίπτουν στους εξής επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), είτε πρόκειται για κύριους είτε για ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του 2019:

 • 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κ.λπ.).
  93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής.
  93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ.
  93.29.19.05: Υπηρεσίες παιδότοπου.

Όροι & προϋποθέσεις

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
• Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν από την 1.1.2020.
• Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
• Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.
• Εάν έχουν συσταθεί εντός του 2019 ο παραπάνω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019.
• Να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
• Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis).

 • Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

Εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό το καθεστώς δικαιόχρησης (franchise), δεν πρέπει να αποτελούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον δικαιοπάροχο του δικαιώματος δικαιόχρησης.
Σημειώνεται πως δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι σύλλογοι-σωματεία και οι εξωχώριες εταιρίες.

Επιλέξιμες δαπάνες

Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί στο πλαίσιο της δράσης ανέρχεται σε 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.
Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα υπολογίζεται κατά την αίτηση με βάση τα υποβληθέντα ιστορικά στοιχεία δαπανών κάθε επιχείρησης για τα λειτουργικά έξοδα του 2019, όπως αυτά απεικονίζονται στο αντίστοιχο φορολογικό έντυπο Ε3, και με την εφαρμογή οριζόντιου ποσοστού επί των λειτουργικών εξόδων του 2019.
Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. Πρόκειται για μία εκ των επιλογών απλοποιημένου κόστους, κατά την οποία το σύνολο ή μέρος των επιλέξιμων δαπανών μιας πράξης, αποδίδεται βάσει ενός προκαθορισμένου ποσού, σύμφωνα με προκαθορισμένους όρους της πρόσκλησης για τις δραστηριότητες, τις εκροές και/ή τα αποτελέσματα της πράξης. Η επιχορήγηση καταβάλλεται, εάν πληρούνται οι προκαθορισμένοι όροι.

Μερικές ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, είναι οι ακόλουθες:

 1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.
  Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κ.λπ.
  3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κ.λπ.).
  4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρίσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα κ.λπ.).
  5. Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.
  6. Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).
  7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Το κατ’ αποκοπή ποσό θα αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξή της στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της, χωρίς να χρειάζεται επαλήθευση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, δεν θα απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων εξόδων και εξοφλήσεως αυτών.

Πρόγραμμα 2: «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»

Στόχος της δράσης, ύψους 20 εκατ. ευρώ, είναι η παροχή στήριξης σε αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία, εξαιτίας της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

Οι δικαιούχοι

Ωφελούμενοι είναι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31.12.2020.
Στους επιλέξιμους ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται οι εξής:
• 69.10: Νομικές δραστηριότητες.
• 69.10.1: Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου).
• 69.10.11: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του Ποινικού Δικαίου.
• 69.10.12: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το Εμπορικό Δίκαιο.
• 69.10.13: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το Εργατικό Δίκαιο.
• 69.10.14: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το Αστικό Δίκαιο.

 • 10.15: Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
  69.10.15.01: Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Δεδομένου ότι από τη δράση ενισχύονται αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα), δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι υπάγονται στους παρακάτω ΚΑΔ:
• 69.10.16: Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες.
• 69.10.17: Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού.
• 69.10.18: Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών.
69.10.18.01: Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών.
• 69.10.19: Αλλες νομικές υπηρεσίες.
69.10.19.01: Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου.
69.10.19.02: Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή.
69.10.19.03: Υπηρεσίες δικολάβου.
69.10.19.04: Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας.

Στις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλουν πρόταση είναι και οι ακόλουθες:
• Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.
• Να συμπεριλαμβάνονται στις πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis).
• Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
• Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
• Αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται, αποκλειστικά, οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού που αφορούν σε: Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ.

Ενδεικτικά δεν αποτελούν επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, λογισμικά (πέραν των απαραίτητων για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Υπογραμμίζεται πως τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

Τις προσκλήσεις με το υπόδειγμα της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα βρουν, αμέσως μόλις ανακοινωθούν, επισήμως, οι δράσεις, στις ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr, www.espa.gr και www.mindev.gr.

Ύψος ενίσχυσης

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

Έσοδα Επιχορήγηση (€)
0 = < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 20.000 € 2.000
20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 40.000 € 1.500
40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 60.000 € 1.000
60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 500

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε το 2020.

Οι δε ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020, δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης 1.500 ευρώ.

Αξίζει να επισημανθεί πως δεν θα γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3 η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Και στα δύο προγράμματα ισχύει πως το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει καθεμία από τις δυνητικά ωφελούμενες στο παρελθόν επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τις επικείμενες δράσεις) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να εκκρεμεί εις βάρος των επιχειρήσεων εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ (Κανονισμός Ε.Ε.).