Ελλάδα

Σε παραγωγική λειτουργία το Μητρώο Πολιτών – Κατάργηση πιστοποιητικών

Την 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το «Μητρώο Πολιτών», το οποίο συγκροτείται από:

α. το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195),

β. το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα, οι οποίες καταχωρίζονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 8Α του ν. 344/1976 (Α΄ 143) και

γ. το σύνολο των στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων που εισάγονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του ίδιου Υπουργείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς
Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών (22 Ιανουαρίου 2018), η λήψη, επιβεβαίωση και επαλήθευση των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης και των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, που απαιτείται από τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνει χώρα μέσω της πρόσβασης των φορέων αυτών στο Μητρώο Πολιτών, σύμφωνα στα οριζόμενα στο άρθρο 119.

Όπου κατά την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση και υποβολή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα πιστοποιητικών, πράξεων, βεβαιώσεων ή αποσπασμάτων που αφορούν σε στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης και στοιχεία ληξιαρχικών γεγονότων των πολιτών, αυτή αντικαθίσταται από την πρόσβαση των φορέων στα δεδομένα του Μητρώου Πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 119.

Πρόσβαση του Πολίτη στο Μητρώο Πολιτών
Το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει, αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του πολίτη, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να αποκτά πρόσβαση στις τηρούμενες εγγραφές και τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών που τον αφορούν.

Πηγή: odigostoupoliti.eu

Όλη η επικαιρότητα