Εκκλησία

Στήλη Ἅλατος… 

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

     Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

Αὔριο ἑορτή τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τούς λαμπρούς φωστῆρες τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τούς πανευ-φήμους Ἀποστόλους Πέτρον καί Παῦλον κατά χρέος καί ἐγκωμιάζει μέ ψαλμούς καί ὕμνους τά πάνσεπτα πρόσωπά τους.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἱδρυμένη μὲ τὴ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸν κόσμο, ποὺ χο-ρήγησε ἄπλετο τὸν θεῖο φωτισμὸ στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, θεμε-λιώθηκε ἀκριβῶς στὴ θεόπνευστη διδασκαλία τους. Στὴ διδασκαλία καὶ τὸ εὐαγγελικὸ κήρυγμα, τόσο τῶν Πρωτοκορυφαίων, ὅσο καὶ τῶν λοιπῶν Ἀποστόλων, τῶν πτωχῶν ἐκείνων καὶ ἀσήμων κατὰ κόσμον ψαράδων καὶ ἁπλῶν καὶ ἀμορφώτων ἀνθρώπων, ποὺ ἀπε-στάλησαν ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ Ἀναστάντα Διδάσκαλό τους μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης, γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τοὺς βυθισμένους στὴν πλάνη τῶν εἰδώλων καὶ τῆς ἁμαρτίας ἀνθρώπους στὸ φῶς τῆς θεογνωσίας καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ὁ λόγος, ἡ μαρτυρία καί ἡ ἐπιμονή τῶν θεοκηρύκων Ἀποστόλων καταρρίπτει βωμούς τῆς ἀθεΐας καί καθαρίζει τό πρόσω-πο τῆς γῆς ἀπό τίς ἀναρίθμητες δεισιδαιμονίες καί μωρές ὀνειροπο-λήσεις τῆς εἰδωλολατρίας καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Οἱ ἁπλοί μάρτυρες τοῦ Θείου Λόγου, ἐν μέσῳ κακουχιῶν, στερήσεων καί διωγμῶν, δια-λαλοῦσαν τά σωτήρια διά τόν ἄνθρωπο ρήματα τῆς αἰωνίου ζωῆς καί γίνονται οἱ κατ’ ἐξοχήν κήρυκες τῆς Χριστιανικῆς Ἀληθείας.

Ἔτσι, μέ τήν χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, οἱ Θεοκήρυκες Ἀπό-στολοι γίνονται μοναδικοί φορεῖς καί γεωργοί ἀριστοτέχνες, στό γεώργιο τοῦ Κυρίου, καί διακηρύττουν ἐλευθερία, δικαιοσύνη, φι-λανθρωπία, χριστιανική ἀγάπη καί ὅλες ἐκεῖνες τίς ὑψηλές χριστια-νικές ἀρετές μέ τίς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος τῆς κάθε ἐποχῆς δύναται νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια, τό φῶς, καί τήν ζωή, τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν.Διά τοῦ κηρύγματός των οἱ Ἀπόστολοι ἐξάγνιζαν, ἐξευγέ-νιζαν, φώτιζαν ψυχές, πού εὑρίσκοντο ἕως τότε «ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου καί ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν» καί  στόχευαν ἀπευθείας στόν ψυχικό κόσμο τοῦ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἀνθρώπου, καί ἦταν καί εἶναι διαχρονικό.

Τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων εἶναι καί σήμερα διά τόν ἄνθρωπο αὐτῆς τῆς ταλαιπωρημένης ἐποχῆς, τό αὐτό. Καί σήμερα οἱ Θεοκή-ρυκες Ἀπόστολοι καλοῦν μέ τήν αὐτή ἀγωνία τους, τούς ἀγῶνες κατά τάς βασάνους τους πού καταγράφονται στά 27 βιβλία  τῆς Καινῆς Διαθήκης, τόν ἄνθρωπο τῆς κάθε ἐποχῆς νά γίνει μιμητής Ἐκείνου, τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Ἰησοῦ.

Ὁ ἄνθρωπος αὐτῆς τῆς ἐποχῆς πού δοκιμάζεται ἀπό τήν πανδη-μία τοῦ Κορονοϊοῦ, ἔχει ἀνάγκη νά γνωρίσει  Ἐκεῖνον πού ἔγινε ἄνθρωπος διά νά σώσει τόν άνθρωπο.

Οἱ Θεῖοι Ἀπόστολοι καλοῦν διά τοῦ κηρύγματός τους καί ἐμᾶς σήμερα νά γίνουμε μιμητές τους, προκειμένου νά ξεπεράσουμε ὅλες τίς δυσκολίες αὐτῆς τῆς πρόσκαιρης καί μάταιης ζωῆς, τά πάθη, τούς ἐγωϊσμούς καί προπάντων τήν ἁμαρτία, καί καθαροί νά ἑνωθοῦμε μέ Ἐκεῖνον πού ἔκλινε οὐρανούς καί ἦλθε στήν γῆ, τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας.

Ἡ προσφορά  τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν ἱστορία τοῦ πολιτι-σμοῦ εἶναι θεμελιώδης. Ἔθεσαν τά ἰσχυρά καί ἀδιάσειστα θεμέλια, γιά νά μπορεῖ νά ζεῖ ὁ κόσμος μας. Ἄν σήμερα παραπαίει ὁ κόσμος, εἶναι γιατί δέν θέλει νά στηρίζεται στά ἀκλόνητα ἐκεῖνα θεμέλια, τά ὁποῖα ἔθεσαν βαθιά στή γῆ μας οἱ Ἁγιοπνευματοκίνητοι ἐκεῖνοι ἄν-θρωποι, οἱ ὁποῖοι κήρυξαν στήν τότε γνωστή οἰκουμένη τό Εὐαγ-γέλιο. Ὑπέγραψαν δέ τό κήρυγμά τους μέ τό αἷμα τους, μέ τήν ζωή τους.

Ἔτσι καί ἐμεῖς ἀκολουθοῦντες τό παράδειγμά τους, θά γίνουμε συνεχιστές τοῦ ἔργου τους. Μέ τό Πανάγιον Πνεῦμα θά ἀνατρέ-ψουμε τό κατεστημένο, θά φωτίσουμε τήν σκοτισμένη ἀνθρω-πότητα, μέ τήν Χάρη τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, θά ἁγιασθοῦμε καί θά ἁγιάσουμε τούς ἀνθρώπους γιά νά καταστοῦμε πολίτες τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ. ΑΜΗΝ.

Όλη η επικαιρότητα