Ηλεία

Συμπληρωματικά έργα στο Λιμάνι Κυλλήνης

Ακούστε το άρθρο

Σε τροχιά αναβάθμισης βρίσκεται το λιμάνι της Κυλλήνης, καθώς τον Σεπτέμβριο δημοπρατείται από την Περιφέρεα Δυτικής Ελλάδας το υποέργο της αποπεράτωσης των δαπέδων κυκλοφορίας στην περιοχή του προσήμενου λιμένος Κυλλήνης, το οποίο εντάσσεται στα συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας του λιμανιού, προϋπολογισμού 900.0-00 ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας  «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» με τίτλο: «Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών του δικτύου ΔΕΔ –Μ (Εκτός ΟΧΕ)» και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποπεράτωση των εργασιών στη βόρεια προβλήτα του λιμένος Κυλλήνης με κατασκευή λιμενικών δαπέδων βαρέος τύπου από έγχυτο σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες προκειμένου να επεκταθεί ο χώρος ελλιμενισμού.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 2:00μ.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια, η οποία και προκήρυξε το έργο με ανοιχτή διαδικασία, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας.

Όλη η επικαιρότητα