Αγροδιατροφικός τομέας -Τρέχουσες επενδυτικές τάσεις και πρότυπα επιχειρηματικότητας για βιώσιμη ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του έργου: «Incuba – Cross border agrifood incubators (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες)» Interreg V-A Πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 …

Όλη η επικαιρότητα