100% Επιδότηση Eshop: Επιλέξιμες επιχειρήσεις και προϋποθέσεις συμμετοχής

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο …

Όλη η επικαιρότητα