Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ: Εξισωτική στα αγροπεριβαλλοντικά

Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε, την Τρίτη (13 Οκτωβρίου), σχέδια για πακέτο ταχείας, στοχευμένης και βιώσιμης ανάκαμψης για τους …

Όλη η επικαιρότητα