Διαφανείς μάσκες ζητούν οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες – Μένουμε ασφαλείς αλλά όχι αποκλεισμένοι λέει η ΕΣΑμεΑ

Με τη σταδιακή επιστροφή στη νέα πραγματικότητα οι μάσκες, είτε οι μιας χρήσης, είτε οι υφασμάτινες, έγιναν απαραίτητο στοιχείο της …

Όλη η επικαιρότητα