Ν. 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4495/2017 (Α´167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», γνωστός κι ως …

Όλη η επικαιρότητα