Τι είναι η κλινική δοκιμή ESCAPE που έρχεται σε έξι ελληνικές ΜΕΘ

Ðáñáäüèçêáí óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÍïóçìÜôùí Èþñáêïò Áèçíþí «Ç Óùôçñßá», 19 êáéíïýñéïé áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò, ðïõ èá åîïðëßóïõí Üìåóá áíôßóôïé÷åò íÝåò êëßíåò óôéò ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò ôïõ íïóïêïìåßïõ, êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôç ÌÅÈ ôïõ ÊÝíôñïõ ÁíáðíåõóôéêÞò ÁíåðÜñêåéáò êáé óôç ÌÅÈ ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÐíåõìïíïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò. Ïé áíáðíåõóôÞñåò ðïõ ðáñáäüèçêáí åßíáé ôï ðñþôï ìÝñïò ôçò äùñåÜò ôçò åôáéñåßáò «ÐáðáóôñÜôïò». Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá ðáñáäïèïýí óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò Üëëïé 31, áíåâÜæïíôáò ôï óõíïëéêü áñéèìü ôçò äùñåÜò ôçò «ÐáðáóôñÜôïò», óå 50 êáéíïýñéïõò áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò ãéá ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò. Ï Õðïõñãüò Õãåßáò Âáóßëçò Êéêßëéáò åõ÷áñéóôåß ôçí åôáéñåßá «ÐáðáóôñÜôïò» ãéá ôç óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ ôçò óôçí åíßó÷õóç ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ìåãÜëçò êñßóçò Äçìüóéáò Õãåßáò ðïõ âéþíïõìå óôç ÷þñá. (EUROKINISSI/ÃÑ. ÔÕÐÏÕ ÕÐ. ÕÃÅÉÁÓ)

Εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας η διεξαγωγή της κλινικής δοκιμής ESCAPE, η οποία σύμφωνα με τον καθηγητή παθολογίας-λοιμώξεων στη Δ’ Παθολογική Κλινική στο Αττικό Νοσοκομείο και συντονιστή της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης για τους Βαρέως Πάσχοντες, Βαγγέλη Γιαμαρέλλο, θα γίνει σε έξι ελληνικές ΜΕΘ.

Πρόκειται για μελέτη που αφορά, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά και το αρτικόλεξο της, σε προσωποποιημένη ανοσοθεραπεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οργανικής δυσπραγίας, η οποία συνδέεται με λοίμωξη από τον κορονοϊό και θα γίνει σε ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι λόγω πνευμονίας σε ΑΤΤΙΚΟΝ, Σωτηρία, Νοσοκομείο Ρίου, Ερυθρό, Ιπποκράτειο και Λάτσειο

Όπως επισημαίνει ο κ. Γιαμαρέλλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ασθενείς θα υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις, από τις οποίες θα εξακριβωθεί η διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος, που έχει προκαλέσει ο ιός.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, οι διασωληνωμένοι ασθενείς θα λάβουν την κατάλληλη αγωγή παρέμβασης στη διαταραχή αυτή του ανοσοποιητικού, λέει ο κ. Γιαμαρέλλος και εξηγεί: «Η αγωγή αφορά βιολογικούς παράγοντες που στοχεύουν τα σημεία εκείνα του οργανισμού που έχει βλάψει ο ιός». Χορηγός της δοκιμής είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης της Σήψης (www.sepsis.gr) με συντονιστή τον ίδιο τον καθηγητή.