Οικονομία

Ξεκίνησε η διαβούλευση για την αδειοδότηση των Καζίνο

Ακούστε το άρθρο

Στο διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του Υπουργείου Οικονομικών αναρτήθηκε το προτεινόμενο σχέδιο νόμου που αφορά στην Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο στην ελληνική αγορά.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων), είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου των Επιχειρήσεων Καζίνο που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια.

Το ΥΠΟΙΚ καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, εταιρείες καζίνο, σωματεία εργαζομένων, φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις, επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 11η/12/2017 (ώρα 12:00).

Όπως αναφέρεται, η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται το πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων καζίνο, οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας τους, οι οικονομικές τους υποχρεώσεις, το πλαίσιο φορολόγησής τους κ.α. Παράλληλα, προβλέπεται η έκδοση νέων αδειών Καζίνο σε τουριστικούς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Capital.gr.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται διαχωρισμός των αδειών λειτουργίας σε α) καζίνο κλασικού τύπου και β) επιχείρησης καζίνο – θερέτρου. Η χρονική διάρκεια της άδειας [παραχώρησης] επιχείρησης καζίνο κατηγορίας κλασικού τύπου είναι τουλάχιστον 10 έτη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 έτη. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης άδειας κατηγορίας καζίνο – θερέτρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 και μεγαλύτερη από τριάντα 30 έτη.

Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι για τη χορήγηση από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης καζίνο απαιτείται η προηγούμενη προκήρυξη της παραχώρησης νέας άδειας λειτουργίας καζίνο από την Επιτροπή Παιγνίων |(ΕΕΕΠ), αφού εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται η γεωγραφική θέση ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο, εφόσον έχει γίνει σχετική χωροθέτηση με νόμο.

Η ΕΕΕΠ προκηρύσσει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση της άδειας εντός έξι μηνών από την έκδοση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Στο σχέδιο νόμου περιγράφονται οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού και η διαδικασία χορήγησης της άδειας.

Κλιμακωτή φορολόγηση

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων των εταιρειών καζίνο, ως εξής:

* στα ακαθάριστα έσοδα μέχρι ποσού 100.000.000 ευρώ με ενιαίο συντελεστή 20%.
* στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 100.000.000 ευρώ και μέχρι 200.000.000 ευρώ, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 15%.
* στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 200.000.000 ευρώ και μέχρι 500.000.000 ευρώ, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 12%.
* στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 500.000.000 ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 8%.

Τέλος, προβλέπεται η απαγόρευση εισόδου στο καζίνο ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.

Πηγή: capital.gr

Όλη η επικαιρότητα