Αγροτικά

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων στις ΔΑΟΚ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Ακούστε το άρθρο

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και στις Ψηφιακές Υπηρεσίες επιλέγουμε την Αίτηση Αδειών Νέας Φύτευσης. Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά & νομικά πρόσωπα. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων κρίνεται από την ύπαρξη αγροτεμαχίου ιδιόκτητου (με τους αντίστοιχους τίτλους και την μεταγραφή τους ) ή ενοικιαζόμενου. Η διάρκεια των μισθωτηρίων πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να έχουν θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των συμβαλλομένων. Η μέγιστη αιτούμενη έκταση για άδεια νέας φύτευσης είναι τα 100 στρ και η ελάχιστη αιτούμενη έκταση ορίζεται το 1 στρέμμα. Εφόσον υπάρχει καλλιέργεια, ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσης της, πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

Κριτήρια

Τα κριτήρια προτεραιότητας , με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων ανά κατηγορία είναι :

α Νεοεισερχόμενος, σύμφωνα με Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Αμπελουργικού Μητρώου (επισυνάπτεται η βεβαίωση )

β. Αμπελουργός ενταγμένος στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση για πέντε τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης (επισύναψη αντίστοιχου εγγράφου) . Ο αιτών ( μη κάτοχος αμπελουργικής εκμετάλλευσης) δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν . 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση.

γ. Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων σύμφωνα με το ΟΣΔΕ και αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου βάσει αμπελουρ-γικού μητρώου.

δ. Συμπεριφορά παραγωγού . Ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις φυτεμένες χωρίς άδεια ή δικαίωμα φύτευσης . Επίσης ο κάτοχος αμπελουργικής εκμετάλλευσης να διαθέτει τουλάχιστον μία δήλωση συγκομιδής την τελευταία οκταετία.

Αποδεκτή και κατανομή

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται 8 περιφέρειες. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (στην οποία ανήκουμε ) την μεγαλύτερη μοριοδότηση έχουν οι αιτούντες που κατέχουν αμπελουργική έκταση μεγαλύτερη ή ίση των 20στρ και μικρότερη των 50 , ακολουθούν οι αιτούντες που κατέχουν αμπελουργική έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 50στρ και τέλος οι αιτούντες που κατέχουν αμπελουργική έκταση μεγαλύτερη ή ίση των 5 στρ και μικρότερη των 20.

Τα διαθέσιμα στέμματα σε επίπεδο περιφερειών καθορίζονται σε ποσοστό 1% της φυτεμένης έκτασης κάθε περιφέρειας όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή του προηγούμενου έτους.

Όλη η επικαιρότητα