Πολιτική

«Yψηλή πτήση» με 68,22% για το «ΟΧΙ» στην Αχαΐα

flash_axaia.jpg

Πολύ υψηλό ποσοστό συγκέντρωσε το «ΟΧΙ» στον νομό Αχαΐας, ξεπερνώντας το 68%, ενώ το «ΝΑΙ» έμεινε στο 31,78% σε 566 εκλογικά τμήματα.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Δυτική Ελλάδα (LIVE)

Αναλυτικά Αποτελέσματα στην Περιφέρεια με αύξουσα σειρά Εκλογικών Τμημάτων

566 από 566 Εκλογ. Τμήματα

Εγγεγραμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
278.371 184.786 66,38% 9.567 5,18% 1.069 0,58% 174.150 94,24%
   
Περιφέρεια: ΑΧΑΙΑ    
Τίτλος   Ε
κ
λ
ο
γ
ε
ί
ς
Ψ
ή
φ
ι
σ
α
ν
Ά
κ
υ
ρ
α
Λ
ε
υ
κ
ά
Έ
γ
κ
υ
ρ
α
Δ
ε
ν
ε
γ
κ
ρ
ί
ν
ε
τ
α
ι
/
Ο
Χ
Ι
Ε
γ
κ
ρ
ί
ν
ε
τ
α
ι
/
Ν
Α
Ι
1 1ο Ε.Τ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ 534 382 15 1 366 193 173
2 2ο Ε.Τ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ 605 411 31 4 376 225 151
3 3ο Ε.Τ. ΑΙΓΩΝ 426 255 19 2 234 175 59
4 4ο Ε.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 309 182 2 0 180 125 55
5 5ο Ε.Τ. ΒΕΛΛΑΣ 112 78 5 0 73 55 18
6 6ο Ε.Τ. ΕΞΟΧΗΣ 74 33 0 0 33 21 12
7 7ο Ε.Τ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 196 108 12 1 95 64 31
8 8ο Ε.Τ. ΟΑΣΗΣ 82 46 1 0 45 20 25
9 9ο Ε.Τ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 115 58 1 1 56 44 12
10 10ο Ε.Τ. ΣΕΛΙΑΝΑΣ 87 61 2 1 58 43 15
11 11ο Ε.Τ. ΣΥΝΕΒΡΟΥ 46 21 0 0 21 12 9
12 12ο Ε.Τ. ΧΡΥΣΑΝΘΙΟΥ 263 149 0 1 148 93 55
13 13ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 669 457 77 4 376 265 111
14 14ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 651 463 14 0 449 305 144
15 15ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 639 408 20 0 388 252 136
16 16ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 633 403 31 2 370 282 88
17 17ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 664 460 26 4 430 278 152
18 18ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 656 438 12 4 422 284 138
19 19ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 638 411 20 3 388 261 127
20 20ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 653 437 21 4 412 259 153
21 21ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 626 398 21 1 376 201 175
22 22ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 662 397 9 1 387 237 150
23 23ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 627 370 18 1 351 213 138
24 24ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 620 418 12 2 404 230 174
25 25ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 609 356 13 6 337 222 115
26 26ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 602 359 7 2 350 236 114
27 27ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 609 382 7 1 374 233 141
28 28ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 606 390 18 2 370 223 147
29 29ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 619 373 25 3 345 200 145
30 30ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 615 367 8 1 358 207 151
31 31ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 603 375 22 2 351 216 135
32 32ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 612 364 15 2 347 220 127
33 33ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 607 398 10 2 386 219 167
34 34ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 616 376 12 3 361 232 129
35 35ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 644 450 23 4 423 275 148
36 36ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 648 427 11 3 413 281 132
37 37ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 633 415 53 4 358 246 112
38 38ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 626 408 47 4 357 226 131
39 39ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 636 421 13 2 406 300 106
40 40ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 628 407 7 2 398 268 130
41 41ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 625 434 4 1 429 275 154
42 42ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 623 403 52 3 348 222 126
43 43ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 631 444 44 3 397 253 144
44 44ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΙΓΙΟΥ 652 389 6 1 382 253 129
45 45ο Ε.Τ. ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩΝ 631 388 42 3 343 244 99
46 46ο Ε.Τ. ΔΑΦΝΩΝ 393 248 10 1 237 156 81
47 47ο Ε.Τ. ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ 259 191 3 2 186 122 64
48 48ο Ε.Τ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 305 182 7 0 175 117 58
49 49ο Ε.Τ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 394 238 9 1 228 134 94
50 50ο Ε.Τ. ΚΟΥΜΑΡΗ 284 149 8 0 141 86 55
51 51ο Ε.Τ. ΚΟΥΝΙΝΑΣ 364 233 21 1 211 180 31
52 52ο Ε.Τ. ΚΟΥΝΙΝΑΣ 295 165 24 0 141 113 28
53 53ο Ε.Τ. ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ 481 303 14 2 287 176 111
54 54ο Ε.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 503 315 8 2 305 201 104
55 55ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 293 190 14 0 176 114 62
56 56ο Ε.Τ. ΣΕΛΙΣΣΑ ΠΤΕΡΗΣ 315 167 2 0 165 113 52
57 57ο Ε.Τ. ΠΤΕΡΗΣ 349 177 7 3 167 116 51
58 58ο Ε.Τ. ΠΤΕΡΗΣ 236 133 4 0 129 102 27
59 59ο Ε.Τ. ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 314 188 1 1 186 145 41
60 60ο Ε.Τ. ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 356 212 0 0 212 114 98
61 61ο Ε.Τ. ΤΕΜΕΝΗΣ 549 337 10 0 327 208 119
62 62ο Ε.Τ. ΤΕΜΕΝΗΣ 606 387 19 6 362 241 121
63 63ο Ε.Τ. ΧΑΤΖΗ 83 61 6 0 55 41 14
64 64ο Ε.Τ. ΑΚΡΑΤΑΣ 563 320 2 1 317 194 123
65 65ο Ε.Τ. ΑΚΡΑΤΑΣ 541 299 1 1 297 177 120
66 66ο Ε.Τ. ΑΚΡΑΤΑΣ 571 366 13 4 349 216 133
67 67ο Ε.Τ. ΚΡΑΘΙΟΥ 476 338 4 1 333 171 162
68 68ο Ε.Τ. ΠΟΡΟΒΙΤΣΑΣ 178 92 0 0 92 30 62
69 69ο Ε.Τ. ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ 403 252 7 2 243 151 92
70 70ο Ε.Τ. ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ 495 325 12 1 312 172 140
71 71ο Ε.Τ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ 187 82 2 1 79 34 45
72 72ο Ε.Τ. ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ 141 76 1 0 75 50 25
73 73ο Ε.Τ. ΜΕΣΟΡΟΥΓΙΟΥ 112 64 2 0 62 43 19
74 74ο Ε.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 139 82 4 1 77 47 30
75 75ο Ε.Τ. ΑΜΠΕΛΟΥ 219 142 1 2 139 68 71
76 76ο Ε.Τ. ΒΑΛΙΜΗΣ 48 22 0 0 22 15 7
77 77ο Ε.Τ. ΒΟΥΤΣΙΜΟΥ 142 83 0 0 83 47 36
78 78ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΜΙΑ 391 216 10 5 201 110 91
79 79ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 479 282 12 3 267 117 150
80 80ο Ε.Τ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 427 238 22 0 216 102 114
81 81ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 285 122 5 0 117 61 56
82 82ο Ε.Τ. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 491 281 8 1 272 175 97
83 83ο Ε.Τ. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 585 339 12 3 324 186 138
84 84ο Ε.Τ. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 524 318 53 1 264 162 102
85 85ο Ε.Τ. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 533 327 15 1 311 214 97
86 86ο Ε.Τ. ΕΛΑΙΩΝΑ 392 222 11 2 209 116 93
87 87ο Ε.Τ. ΕΛΑΙΩΝΑ 420 271 10 1 260 147 113
88 88ο Ε.Τ. ΕΛΙΚΗΣ 586 348 48 4 296 192 104
89 89ο Ε.Τ. ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ 423 296 3 2 291 219 72
90 90ο Ε.Τ. ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ 150 72 7 0 65 39 26
91 91ο Ε.Τ. ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 405 264 10 0 254 163 91
92 92ο Ε.Τ. ΜΑΜΟΥΣΙΑΣ 289 181 6 4 171 118 53
93 93ο Ε.Τ. ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ 400 277 3 3 271 178 93
94 94ο Ε.Τ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ 413 258 9 0 249 136 113
95 95ο Ε.Τ. ΡΟΔΙΑΣ 442 290 14 2 274 157 117
96 96ο Ε.Τ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ 271 198 9 1 188 110 78
97 97ο Ε.Τ. ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑΣ 304 185 15 1 169 102 67
98 98ο Ε.Τ. ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ 175 103 3 3 97 69 28
99 99ο Ε.Τ. ΖΗΡΙΑΣ 470 301 9 2 290 172 118
100 100ο Ε.Τ. ΖΗΡΙΑΣ 449 299 6 2 291 178 113
101 101ο Ε.Τ. ΚΑΜΑΡΩΝ 671 439 20 2 417 267 150
102 102ο Ε.Τ. ΚΑΜΑΡΩΝ 664 458 12 5 441 290 151
103 103ο Ε.Τ. ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ 474 282 14 2 266 168 98
104 104ο Ε.Τ. ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ 543 333 4 1 328 196 132
105 105ο Ε.Τ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 499 330 24 3 303 203 100
106 106ο Ε.Τ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 504 347 22 3 322 226 96
107 107ο Ε.Τ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 552 399 51 5 343 227 116
108 108ο Ε.Τ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 631 426 9 3 414 288 126
109 109ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 422 264 7 0 257 167 90
110 110ο Ε.Τ. ΑΛΣΟΥΣ 195 116 2 1 113 75 38
111 111ο Ε.Τ. ΒΕΡΙΝΟΥ 176 98 15 2 81 65 16
112 112ο Ε.Τ. ΓΚΡΑΙΚΑΣ 77 47 0 0 47 38 9
113 113ο Ε.Τ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 171 122 14 0 108 46 62
114 114ο Ε.Τ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 314 194 1 1 192 124 68
115 115ο Ε.Τ. ΔΟΥΚΑΝΑΙΙΚΩΝ 106 74 5 0 69 30 39
116 116ο Ε.Τ. ΚΡΗΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 417 231 37 2 192 149 43
117 117ο Ε.Τ. ΛΑΚΚΑΣ 241 156 2 0 154 98 56
118 118ο Ε.Τ. ΛΟΓΓΟΥ 328 207 10 2 195 119 76
119 119ο Ε.Τ. ΛΟΓΓΟΥ 403 266 16 1 249 145 104
120 120ο Ε.Τ. ΜΑΓΕΙΡΑ 77 50 2 1 47 24 23
121 121ο Ε.Τ. ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ 254 170 10 0 160 101 59
122 122ο Ε.Τ. ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΝ 309 219 4 1 214 132 82
123 123ο Ε.Τ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ 481 319 5 2 312 189 123
124 124ο Ε.Τ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ 419 290 6 4 280 146 134
125 125ο Ε.Τ. ΤΟΥΜΠΑΣ 170 108 8 0 100 78 22
126 126ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ 388 254 8 0 246 202 44
127 127ο Ε.Τ. ΑΛΙΣΣΟΥ 363 250 10 1 239 190 49
128 128ο Ε.Τ. ΑΛΙΣΣΟΥ 406 280 6 0 274 190 84
129 129ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΑΧΑΙΑΣ 290 170 1 2 167 104 63
130 130ο Ε.Τ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 290 209 11 0 198 139 59
131 131ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ 586 418 18 1 399 240 159
132 132ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 576 359 28 0 331 233 98
133 133ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 644 390 9 4 377 279 98
134 134ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 584 367 5 0 362 277 85
135 135ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 593 366 14 0 352 258 94
136 136ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 564 324 17 3 304 231 73
137 137ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 619 327 6 1 320 236 84
138 138ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 567 369 7 1 361 269 92
139 139ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 629 408 13 0 395 282 113
140 140ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 661 372 11 1 360 250 110
141 141ο Ε.Τ. ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΩΝ 557 385 4 2 379 297 82
142 142ο Ε.Τ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 516 335 10 2 323 220 103
143 143ο Ε.Τ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 531 321 9 0 312 253 59
144 144ο Ε.Τ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ 446 297 10 0 287 215 72
145 145ο Ε.Τ. ΑΠΙΔΕΩΝΑ 372 241 8 1 232 114 118
146 146ο Ε.Τ. ΑΡΑΞΟΥ 481 349 6 6 337 250 87
147 147ο Ε.Τ. ΒΕΛΙΤΣΩΝ 563 341 7 2 332 259 73
148 148ο Ε.Τ. ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ 497 320 9 2 309 205 104
149 149ο Ε.Τ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 513 346 7 2 337 244 93
150 150ο Ε.Τ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 497 320 8 0 312 236 76
151 151ο Ε.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 480 331 8 1 322 204 118
152 152ο Ε.Τ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ 308 180 3 0 177 125 52
153 153ο Ε.Τ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ 353 242 9 2 231 150 81
154 154ο Ε.Τ. ΒΟΥΠΡΑΣΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 241 163 3 1 159 99 60
155 155ο Ε.Τ. ΛΑΠΠΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 507 331 8 2 321 209 112
156 156ο Ε.Τ. ΛΑΠΠΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 562 376 13 0 363 230 133
157 157ο Ε.Τ. ΜΙΧΟΙΟΥ 416 222 13 0 209 156 53
158 158ο Ε.Τ. ΜΙΧΟΙΟΥ 429 217 3 2 212 174 38
159 159ο Ε.Τ. ΠΕΤΤΑ 390 269 5 1 263 193 70
160 160ο Ε.Τ. ΡΙΟΛΟΥ 356 247 9 1 237 137 100
161 161ο Ε.Τ. ΡΙΟΛΟΥ 355 246 9 0 237 167 70
162 162ο Ε.Τ. ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ 569 312 16 3 293 218 75
163 163ο Ε.Τ. ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ 571 337 12 4 321 251 70
164 164ο Ε.Τ. ΚΡΙΝΟΥ 480 302 8 2 292 188 104
165 165ο Ε.Τ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 529 338 4 0 334 239 95
166 166ο Ε.Τ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 620 412 6 1 405 278 127
167 167ο Ε.Τ. ΜΥΡΤΟΥ 388 225 7 0 218 129 89
168 168ο Ε.Τ. ΜΥΡΤΟΥ 367 192 2 0 190 141 49
169 169ο Ε.Τ. ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ 510 280 12 1 267 195 72
170 170ο Ε.Τ. ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ 536 327 7 2 318 212 106
171 171ο Ε.Τ. ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ 587 367 7 1 359 238 121
172 172ο Ε.Τ. ΦΡΑΓΚΑΣ 505 328 10 0 318 220 98
173 173ο Ε.Τ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΛΙ 490 377 26 0 351 249 102
174 174ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 312 232 22 0 210 163 47
175 175ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑΙΙΚΩΝ 351 239 18 3 218 126 92
176 176ο Ε.Τ. ΑΡΛΑΣ 450 322 1 2 319 234 85
177 177ο Ε.Τ. ΑΧΑΙΚΟΥ 234 169 9 0 160 104 56
178 178ο Ε.Τ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ 458 270 7 0 263 180 83
179 179ο Ε.Τ. ΛΟΥΣΙΚΩΝ 464 253 6 2 245 151 94
180 180ο Ε.Τ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 472 311 13 5 293 189 104
181 181ο Ε.Τ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 547 376 20 4 352 252 100
182 182ο Ε.Τ. ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ 594 392 8 4 380 289 91
183 183ο Ε.Τ. ΠΟΡΤΩΝ 558 328 5 2 321 192 129
184 184ο Ε.Τ. ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ 617 378 13 3 362 276 86
185 185ο Ε.Τ. ΦΛΟΚΑ 290 185 2 1 182 137 45
186 186ο Ε.Τ. ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ 270 199 10 1 188 145 43
187 187ο Ε.Τ. ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ 453 303 17 0 286 177 109
188 188ο Ε.Τ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 580 407 18 1 388 307 81
189 189ο Ε.Τ. ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ 586 406 11 0 395 231 164
190 190ο Ε.Τ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΩΝ 138 87 0 0 87 54 33
191 191ο Ε.Τ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ 361 204 19 1 184 140 44
192 192ο Ε.Τ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ 379 225 17 3 205 141 64
193 193ο Ε.Τ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 349 235 4 0 231 162 69
194 194ο Ε.Τ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 200 127 5 0 122 84 38
195 195ο Ε.Τ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 406 266 36 1 229 137 92
196 196ο Ε.Τ. ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ 113 67 0 0 67 43 24
197 197ο Ε.Τ. ΔΡΟΣΙΑΣ 438 263 8 0 255 175 80
198 198ο Ε.Τ. ΔΡΟΣΙΑΣ 509 297 18 4 275 193 82
199 199ο Ε.Τ. ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ 298 189 3 2 184 124 60
200 200ο Ε.Τ. ΚΑΛΦΑ 370 217 5 0 212 158 54
201 201ο Ε.Τ. ΜΑΝΕΣΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 504 347 29 0 318 198 120
202 202ο Ε.Τ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ 264 162 4 4 154 73 81
203 203ο Ε.Τ. ΣΚΙΑΔΑ 590 363 6 1 356 275 81
204 204ο Ε.Τ. ΣΚΙΑΔΑ 494 327 3 1 323 242 81
205 205ο Ε.Τ. ΣΚΟΥΡΑ 181 126 2 0 124 94 30
206 206ο Ε.Τ. ΣΠΑΡΤΙΑΣ 280 166 8 0 158 124 34
207 207ο Ε.Τ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 432 301 6 0 295 203 92
208 208ο Ε.Τ. ΧΙΟΝΑΣ 258 171 0 2 169 127 42
209 209ο Ε.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 537 367 35 2 330 235 95
210 210ο Ε.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 557 400 9 1 390 293 97
211 211ο Ε.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 532 350 5 0 345 254 91
212 212ο Ε.Τ. ΙΣΩΜΑΤΟΣ 592 429 22 2 405 282 123
213 213ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑΣ 271 176 17 1 158 108 50
214 214ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΝΟΥ 153 98 15 1 82 58 24
215 215ο Ε.Τ. ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ 389 258 29 4 225 160 65
216 216ο Ε.Τ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 168 115 16 0 99 84 15
217 217ο Ε.Τ. ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΩΝ 252 172 9 0 163 128 35
218 218ο Ε.Τ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ 173 93 1 0 92 72 20
219 219ο Ε.Τ. ΜΙΡΑΛΙΟΥ 227 141 18 1 122 91 31
220 220ο Ε.Τ. ΝΕΟΥ ΚΟΜΠΗΓΑΔΙΟΥ 259 152 11 0 141 120 21
221 221ο Ε.Τ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ 585 399 13 2 384 266 118
222 222ο Ε.Τ. ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ 364 248 10 0 238 197 41
223 223ο Ε.Τ. ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ 377 261 10 3 248 168 80
224 224ο Ε.Τ. ΦΑΡΡΩΝ 641 462 22 2 438 330 108
225 225ο Ε.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 460 302 56 4 242 171 71
226 226ο Ε.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 461 295 10 1 284 195 89
227 227ο Ε.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 524 336 55 1 280 207 73
228 228ο Ε.Τ. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 173 98 0 0 98 64 34
229 229ο Ε.Τ. ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ 275 152 3 1 148 70 78
230 230ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΔΙΟΥ 266 108 2 2 104 53 51
231 231ο Ε.Τ. ΑΛΕΣΤΑΙΝΑΣ 25 11 0 0 11 10 1
232 232ο Ε.Τ. ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 126 57 2 0 55 27 28
233 233ο Ε.Τ. ΑΡΟΑΝΙΑΣ 171 64 6 1 57 31 26
234 234ο Ε.Τ. ΔΕΣΙΝΟΥ 43 14 0 0 14 5 9
235 235ο Ε.Τ. ΚΑΜΕΝΙΑΝΩΝ 107 52 4 0 48 33 15
236 236ο Ε.Τ. ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ 308 168 1 1 166 91 75
237 237ο Ε.Τ. ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ 525 204 16 1 187 124 63
238 238ο Ε.Τ. ΠΛΑΚΑΣ 168 93 4 2 87 54 33
239 239ο Ε.Τ. ΣΕΙΡΩΝ 221 63 0 1 62 34 28
240 240ο Ε.Τ. ΣΕΙΡΩΝ (ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 245 123 0 2 121 90 31
241 241ο Ε.Τ. ΨΩΦΙΔΑΣ 485 279 27 3 249 149 100
242 242ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 554 328 6 0 322 200 122
243 243ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 596 306 21 1 284 162 122
244 244ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 633 381 18 2 361 204 157
245 245ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΚΡΑΣΤΙΚΟΙ) 80 38 2 0 36 29 7
246 246ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑΣ 272 154 16 0 138 99 39
247 247ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΛΟΥΣΩΝ 189 72 28 0 44 37 7
248 248ο Ε.Τ. ΒΑΛΤΑΣ 87 49 3 0 46 11 35
249 249ο Ε.Τ. ΒΙΛΙΒΙΝΑΣ 85 50 0 0 50 28 22
250 250ο Ε.Τ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 240 132 3 3 126 77 49
251 251ο Ε.Τ. ΔΟΥΜΕΝΩΝ 111 49 0 0 49 34 15
252 252ο Ε.Τ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ 157 95 20 0 75 49 26
253 253ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 176 71 11 0 60 34 26
254 254ο Ε.Τ. ΚΑΝΔΑΛΟΥ 116 53 5 0 48 24 24
255 255ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑΣ 229 134 4 2 128 77 51
256 256ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥΣ 61 21 1 0 20 14 6
257 257ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΛΟΥΣΩΝ 195 99 7 1 91 45 46
258 258ο Ε.Τ. ΚΕΡΠΙΝΗΣ 239 127 3 0 124 72 52
259 259ο Ε.Τ. ΚΕΡΤΕΖΗΣ 304 145 6 2 137 59 78
260 260ο Ε.Τ. ΚΕΡΤΕΖΗΣ 403 191 6 1 184 85 99
261 261ο Ε.Τ. ΚΟΡΦΩΝ 108 70 0 1 69 38 31
262 262ο Ε.Τ. ΚΟΥΤΕΛΗΣ 233 105 17 0 88 48 40
263 263ο Ε.Τ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 148 88 4 0 84 54 30
264 264ο Ε.Τ. ΛΑΓΟΒΟΥΝΙΟΥ 158 63 9 0 54 16 38
265 265ο Ε.Τ. ΛΑΠΑΝΑΓΩΝ 68 36 1 0 35 14 21
266 266ο Ε.Τ. ΜΑΝΕΣΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 412 226 5 0 221 125 96
267 267ο Ε.Τ. ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑ 339 141 12 1 128 64 64
268 268ο Ε.Τ. ΠΕΤΣΑΚΩΝ 210 117 0 1 116 86 30
269 269ο Ε.Τ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 115 64 0 0 64 40 24
270 270ο Ε.Τ. ΠΡΙΟΛΙΘΟΥ 279 139 8 1 130 75 55
271 271ο Ε.Τ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 162 78 6 0 72 46 26
272 272ο Ε.Τ. ΡΩΓΩΝ 112 43 1 0 42 15 27
273 273ο Ε.Τ. ΣΙΓΟΥΝΙΟΥ 160 91 5 0 86 48 38
274 274ο Ε.Τ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 298 174 32 1 141 80 61
275 275ο Ε.Τ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 372 243 18 2 223 133 90
276 276ο Ε.Τ. ΤΡΕΧΛΟΥ 268 124 9 2 113 64 49
277 277ο Ε.Τ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ 200 84 6 1 77 58 19
278 278ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 128 63 5 0 58 36 22
279 279ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 160 53 0 1 52 28 24
280 280ο Ε.Τ. ΑΡΜΠΟΥΝΑ 72 26 2 0 24 15 9
281 281ο Ε.Τ. ΓΛΑΣΤΡΑΣ 154 51 0 0 51 31 20
282 282ο Ε.Τ. ΔΡΥΜΟΥ 126 51 0 0 51 31 20
283 283ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 56 21 6 0 15 7 8
284 284ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΡΙΩΝ 142 63 1 3 59 28 31
285 285ο Ε.Τ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 471 240 8 3 229 147 82
286 286ο Ε.Τ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ 570 289 15 1 273 152 121
287 287ο Ε.Τ. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 158 70 0 0 70 44 26
288 288ο Ε.Τ. ΚΡΙΝΟΦΥΤΩΝ 273 108 8 0 100 74 26
289 289ο Ε.Τ. ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ 222 65 1 0 64 25 39
290 290ο Ε.Τ. ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ 603 305 5 4 296 141 155
291 291ο Ε.Τ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 290 111 11 0 100 59 41
292 292ο Ε.Τ. ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 348 173 22 1 150 91 59
293 293ο Ε.Τ. ΤΟΥΡΛΑΔΑΣ 124 31 1 0 30 13 17
294 294ο Ε.Τ. ΦΙΛΙΩΝ 523 178 19 0 159 68 91
295 295ο Ε.Τ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 80 33 3 0 30 13 17
296 296ο Ε.Τ. ΔΑΦΝΗΣ 595 226 8 3 215 132 83
297 297ο Ε.Τ. ΔΑΦΝΗΣ 573 227 3 1 223 116 107
298 298ο Ε.Τ. ΝΑΣΙΩΝ 74 25 0 1 24 12 12
299 299ο Ε.Τ. ΠΑΟΥ 636 278 15 1 262 139 123
300 300ο Ε.Τ. ΠΕΥΚΟΥ 148 69 0 0 69 27 42
301 301ο Ε.Τ. ΣΚΟΤΑΝΗΣ 236 79 2 2 75 36 39
302 302ο Ε.Τ. ΧΟΒΟΛΗΣ 200 91 2 1 88 51 37
303 303ο Ε.Τ. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 637 441 12 5 424 279 145
304 304ο Ε.Τ. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 636 439 35 0 404 271 133
305 305ο Ε.Τ. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 675 470 22 0 448 317 131
306 306ο Ε.Τ. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 657 443 22 1 420 297 123
307 307ο Ε.Τ. ΘΕΡΙΑΝΟΥ 286 195 14 0 181 138 43
308 308ο Ε.Τ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ 573 423 19 3 401 288 113
309 309ο Ε.Τ. ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ 423 329 23 2 304 195 109
310 310ο Ε.Τ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΩΝ 566 418 52 5 361 244 117
311 311ο Ε.Τ. ΘΕΑΣ 533 420 64 3 353 262 91
312 312ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 364 263 17 1 245 181 64
313 313ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 386 282 45 1 236 175 61
314 314ο Ε.Τ. ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 508 362 24 4 334 249 85
315 315ο Ε.Τ. ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 485 338 33 2 303 234 69
316 316ο Ε.Τ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΒΡΥΣΗΣ 123 77 0 0 77 59 18
317 317ο Ε.Τ. ΟΒΡΥΑΣ 640 477 5 0 472 356 116
318 318ο Ε.Τ. ΟΒΡΥΑΣ 621 472 53 1 418 320 98
319 319ο Ε.Τ. ΟΒΡΥΑΣ 627 459 26 6 427 336 91
320 320ο Ε.Τ. ΟΒΡΥΑΣ 630 493 26 2 465 363 102
321 321ο Ε.Τ. ΟΒΡΥΑΣ 631 471 18 4 449 351 98
322 322ο Ε.Τ. ΟΒΡΥΑΣ 649 480 25 3 452 341 111
323 323ο Ε.Τ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ 560 413 6 3 404 306 98
324 324ο Ε.Τ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 545 395 31 1 363 294 69
325 325ο Ε.Τ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 475 360 48 1 311 237 74
326 326ο Ε.Τ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 524 386 54 7 325 229 96
327 327ο Ε.Τ. ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 499 386 10 1 375 291 84
328 328ο Ε.Τ. ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 519 406 10 3 393 298 95
329 329ο Ε.Τ. ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 472 392 20 3 369 281 88
330 330ο Ε.Τ. ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ 522 398 23 2 373 288 85
331 331ο Ε.Τ. ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ 546 387 9 5 373 266 107
332 332ο Ε.Τ. ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ 614 420 10 1 409 296 113
333 333ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 628 481 16 1 464 388 76
334 334ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 618 464 15 3 446 347 99
335 335ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 628 462 23 9 430 346 84
336 336ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 632 452 33 2 417 337 80
337 337ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 611 436 12 2 422 331 91
338 338ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 649 477 7 1 469 351 118
339 339ο Ε.Τ. ΡΟΪΤΙΚΩΝ 437 325 17 3 305 216 89
340 340ο Ε.Τ. ΡΟΪΤΙΚΩΝ 522 383 16 0 367 278 89
341 341ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 629 463 40 4 419 319 100
342 342ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 656 446 44 0 402 280 122
343 343ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 650 447 33 0 414 279 135
344 344ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 632 433 12 3 418 267 151
345 345ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 641 472 20 3 449 302 147
346 346ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 645 471 17 2 452 320 132
347 347ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 638 434 23 4 407 293 114
348 348ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 634 459 31 0 428 278 150
349 349ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 664 454 50 4 400 270 130
350 350ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 666 419 30 2 387 266 121
351 351ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 678 456 34 4 418 301 117
352 352ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 667 471 20 4 447 334 113
353 353ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 662 468 12 3 453 318 135
354 354ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 658 475 21 1 453 353 100
355 355ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 660 448 27 1 420 266 154
356 356ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 681 484 32 2 450 297 153
357 357ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 672 491 28 3 460 312 148
358 358ο Ε.Τ. 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 782 546 25 2 519 343 176
359 359ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 653 489 14 3 472 328 144
360 360ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 643 465 36 0 429 293 136
361 361ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 637 455 19 0 436 267 169
362 362ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 642 482 20 2 460 310 150
363 363ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 632 461 17 3 441 288 153
364 364ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 637 468 23 3 442 300 142
365 365ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 624 438 4 3 431 288 143
366 366ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 631 459 31 2 426 268 158
367 367ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 629 471 55 1 415 263 152
368 368ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 648 444 45 3 396 271 125
369 369ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 636 459 18 3 438 322 116
370 370ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 646 484 13 3 468 299 169
371 371ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 633 462 14 2 446 297 149
372 372ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 641 457 25 3 429 304 125
373 373ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 653 492 29 5 458 328 130
374 374ο Ε.Τ. 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ Δημ.Διαμ. Αρκτικού Τομέα 801 563 33 4 526 316 210
375 375ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 684 498 31 0 467 372 95
376 376ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 685 465 83 3 379 309 70
377 377ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 699 522 17 3 502 384 118
378 378ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 650 457 13 1 443 358 85
379 379ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 677 516 12 4 500 384 116
380 380ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 642 461 10 3 448 340 108
381 381ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 648 479 14 0 465 365 100
382 382ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 633 434 13 5 416 337 79
383 383ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 674 475 14 2 459 369 90
384 384ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 654 485 25 1 459 369 90
385 385ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 677 518 21 1 496 391 105
386 386ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 676 470 20 0 450 342 108
387 387ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 691 523 20 7 496 402 94
388 388ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 667 473 23 1 449 330 119
389 389ο Ε.Τ. 13ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 725 517 35 2 480 359 121
390 390ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 642 483 20 2 461 386 75
391 391ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 642 463 30 1 432 338 94
392 392ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 666 492 26 2 464 355 109
393 393ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 642 477 70 6 401 316 85
394 394ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 649 478 63 6 409 303 106
395 395ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 654 461 74 5 382 289 93
396 396ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 652 482 12 2 468 380 88
397 397ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 639 476 22 0 454 364 90
398 398ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 659 486 30 0 456 379 77
399 399ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 649 481 2 1 478 376 102
400 400ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 640 462 10 3 449 338 111
401 401ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 658 474 23 3 448 354 94
402 402ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 650 486 30 3 453 338 115
403 403ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 622 444 24 1 419 337 82
404 404ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 640 469 15 2 452 351 101
405 405ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 637 452 26 2 424 315 109
406 406ο Ε.Τ. 14ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β’ Δημ.Διαμ. Νοτίου Τομέα 684 484 24 2 458 365 93
407 407ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 617 445 19 3 423 301 122
408 408ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 663 454 18 2 434 305 129
409 409ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 623 435 17 0 418 302 116
410 410ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 616 442 47 1 394 300 94
411 411ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 639 456 28 2 426 306 120
412 412ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 619 407 9 3 395 264 131
413 413ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 622 409 9 2 398 280 118
414 414ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 615 412 47 4 361 282 79
415 415ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 634 441 17 1 423 313 110
416 416ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 651 432 20 3 409 289 120
417 417ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 660 459 29 6 424 324 100
418 418ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 615 403 22 2 379 290 89
419 419ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 656 407 20 4 383 278 105
420 420ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 629 405 17 4 384 274 110
421 421ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 643 438 36 4 398 293 105
422 422ο Ε.Τ. 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 708 491 18 2 471 326 145
423 423ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 658 436 15 0 421 303 118
424 424ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 654 455 31 1 423 322 101
425 425ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 648 438 14 6 418 300 118
426 426ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 641 463 22 3 438 310 128
427 427ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 668 479 18 4 457 344 113
428 428ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 683 499 16 3 480 345 135
429 429ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 645 445 30 3 412 322 90
430 430ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 646 466 20 1 445 317 128
431 431ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 676 463 14 2 447 319 128
432 432ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 679 483 20 2 461 348 113
433 433ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 663 473 11 1 461 326 135
434 434ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 678 478 24 0 454 357 97
435 435ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 669 447 34 2 411 286 125
436 436ο Ε.Τ. 8ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα 735 499 21 3 475 349 126
437 437ο Ε.Τ. 15ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα (Σούλι) 440 297 15 1 281 220 61
438 438ο Ε.Τ. 15ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα (Σούλι) 516 363 7 2 354 261 93
439 439ο Ε.Τ. 16ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα (Ελεκίστρα) 602 437 10 3 424 319 105
440 440ο Ε.Τ. 16ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα (Ελεκίστρα) 639 463 23 0 440 315 125
441 441ο Ε.Τ. 17ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Γ’ Δημ.Διαμ. Ανατ.Τομέα (Μοίρα) 210 122 12 1 109 66 43
442 442ο Ε.Τ. 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 635 453 43 0 410 250 160
443 443ο Ε.Τ. 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 640 439 26 0 413 281 132
444 444ο Ε.Τ. 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 641 472 14 6 452 295 157
445 445ο Ε.Τ. 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 644 474 11 5 458 299 159
446 446ο Ε.Τ. 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 630 440 24 3 413 283 130
447 447ο Ε.Τ. 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 641 433 54 1 378 246 132
448 448ο Ε.Τ. 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 640 434 27 4 403 268 135
449 449ο Ε.Τ. 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 634 458 27 5 426 259 167
450 450ο Ε.Τ. 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 628 426 23 2 401 248 153
451 451ο Ε.Τ. 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 748 502 18 0 484 285 199
452 452ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 648 440 20 0 420 266 154
453 453ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 667 428 40 0 388 276 112
454 454ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 663 442 19 0 423 252 171
455 455ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 636 420 18 5 397 270 127
456 456ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 635 441 24 1 416 267 149
457 457ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 657 450 22 2 426 276 150
458 458ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 642 447 39 1 407 270 137
459 459ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 643 396 34 0 362 222 140
460 460ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 644 408 26 2 380 256 124
461 461ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 623 424 48 3 373 249 124
462 462ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 654 462 16 3 443 276 167
463 463ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 627 427 17 7 403 264 139
464 464ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 635 416 27 8 381 255 126
465 465ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 666 463 17 2 444 276 168
466 466ο Ε.Τ. 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 732 487 39 3 445 303 142
467 467ο Ε.Τ. 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 640 395 7 5 383 223 160
468 468ο Ε.Τ. 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 613 398 10 5 383 223 160
469 469ο Ε.Τ. 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 624 407 20 0 387 218 169
470 470ο Ε.Τ. 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 602 377 18 1 358 216 142
471 471ο Ε.Τ. 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 599 391 12 1 378 216 162
472 472ο Ε.Τ. 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 630 386 53 2 331 178 153
473 473ο Ε.Τ. 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 593 390 10 1 379 214 165
474 474ο Ε.Τ. 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 603 389 5 4 380 210 170
475 475ο Ε.Τ. 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 594 373 8 4 361 196 165
476 476ο Ε.Τ. 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 632 398 15 3 380 230 150
477 477ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 648 435 24 7 404 272 132
478 478ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 653 438 19 2 417 286 131
479 479ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 630 441 45 5 391 267 124
480 480ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 633 429 13 2 414 267 147
481 481ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 632 449 25 1 423 277 146
482 482ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 655 455 20 4 431 266 165
483 483ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 635 409 15 6 388 250 138
484 484ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 670 462 44 4 414 282 132
485 485ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 670 468 24 4 440 300 140
486 486ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 674 499 25 0 474 309 165
487 487ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 665 464 37 7 420 273 147
488 488ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 635 438 42 3 393 260 133
489 489ο Ε.Τ. 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 695 469 40 1 428 277 151
490 490ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 634 438 26 2 410 294 116
491 491ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 635 454 13 2 439 315 124
492 492ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 642 451 27 2 422 317 105
493 493ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 635 445 24 7 414 307 107
494 494ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 618 431 19 1 411 297 114
495 495ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 624 424 32 5 387 292 95
496 496ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 615 411 42 2 367 257 110
497 497ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 627 431 22 2 407 314 93
498 498ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 633 443 16 3 424 312 112
499 499ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 631 437 15 2 420 328 92
500 500ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 627 446 19 3 424 326 98
501 501ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 622 409 20 2 387 281 106
502 502ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 615 475 22 2 451 315 136
503 503ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 613 448 22 4 422 287 135
504 504ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 625 429 13 1 415 310 105
505 505ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 624 416 24 5 387 299 88
506 506ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 622 417 26 1 390 290 100
507 507ο Ε.Τ. 9ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 678 461 63 5 393 293 100
508 508ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 653 485 22 2 461 287 174
509 509ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 628 426 29 5 392 256 136
510 510ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 652 450 20 4 426 279 147
511 511ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 642 435 65 4 366 243 123
512 512ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 635 452 1 19 432 284 148
513 513ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 649 459 23 2 434 255 179
514 514ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 653 469 21 2 446 291 155
515 515ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 646 471 14 1 456 284 172
516 516ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 669 474 14 5 455 325 130
517 517ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 668 489 14 2 473 275 198
518 518ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 642 446 22 0 424 263 161
519 519ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 929 450 15 6 429 279 150
520 520ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 650 475 22 7 446 287 159
521 521ο Ε.Τ. 10ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 704 461 20 3 438 257 181
522 522ο Ε.Τ. 11ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 600 403 16 0 387 248 139
523 523ο Ε.Τ. 11ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 611 405 19 4 382 243 139
524 524ο Ε.Τ. 11ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 633 435 9 6 420 255 165
525 525ο Ε.Τ. 11ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 622 387 18 4 365 239 126
526 526ο Ε.Τ. 11ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 647 445 24 5 416 273 143
527 527ο Ε.Τ. 11ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 611 393 15 1 377 240 137
528 528ο Ε.Τ. 11ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 616 396 25 1 370 226 144
529 529ο Ε.Τ. 11ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 611 391 12 4 375 227 148
530 530ο Ε.Τ. 11ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 613 431 18 2 411 257 154
531 531ο Ε.Τ. 11ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 610 406 12 3 391 281 110
532 532ο Ε.Τ. 11ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 655 431 29 4 398 266 132
533 533ο Ε.Τ. 12ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 640 448 16 4 428 276 152
534 534ο Ε.Τ. 12ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 647 421 23 1 397 256 141
535 535ο Ε.Τ. 12ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 637 428 42 6 380 268 112
536 536ο Ε.Τ. 12ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 630 427 29 2 396 249 147
537 537ο Ε.Τ. 12ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 631 402 56 4 342 231 111
538 538ο Ε.Τ. 12ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 660 394 50 1 343 254 89
539 539ο Ε.Τ. 12ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 627 413 25 2 386 268 118
540 540ο Ε.Τ. 12ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 661 455 19 3 433 284 149
541 541ο Ε.Τ. 12ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 668 461 17 0 444 313 131
542 542ο Ε.Τ. 12ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ’ Δημ.Διαμ. Κέντρου Πόλεως 683 434 39 2 393 264 129
543 543ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 558 424 12 0 412 253 159
544 544ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 562 430 10 3 417 262 155
545 545ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 628 485 20 6 459 293 166
546 546ο Ε.Τ. ΑΚΤΑΙΟΥ 470 356 16 1 339 219 120
547 547ο Ε.Τ. ΑΚΤΑΙΟΥ 502 388 44 1 343 186 157
548 548ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 448 316 10 0 306 259 47
549 549ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 484 318 15 1 302 228 74
550 550ο Ε.Τ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ 388 301 10 1 290 177 113
551 551ο Ε.Τ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ 418 312 15 2 295 198 97
552 552ο Ε.Τ. ΑΡΓΥΡΑΣ 449 318 18 1 299 192 107
553 553ο Ε.Τ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ 610 465 25 4 436 328 108
554 554ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 353 266 13 1 252 151 101
555 555ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 393 286 12 1 273 168 105
556 556ο Ε.Τ. ΠΙΤΙΤΣΑΣ 129 72 2 0 70 39 31
557 557ο Ε.Τ. ΠΛΑΤΑΝΙΟΥ 462 347 36 3 308 186 122
558 558ο Ε.Τ. ΡΙΟΥ 673 508 12 2 494 289 205
559 559ο Ε.Τ. ΡΙΟΥ 659 482 18 3 461 297 164
560 560ο Ε.Τ. ΡΙΟΥ 674 457 17 1 439 264 175
561 561ο Ε.Τ. ΡΙΟΥ 666 475 53 2 420 237 183
562 562ο Ε.Τ. ΡΙΟΥ 694 490 16 4 470 283 187
563 563ο Ε.Τ. ΣΕΛΛΩΝ 437 286 14 1 271 208 63
564 564ο Ε.Τ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ 408 285 1 1 283 159 124
565 565ο Ε.Τ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ 420 322 57 3 262 155 107
566 566ο Ε.Τ. ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 205 177 8 1 168 140 28
    278.371 184.786 9.567 1.069 174.150 118.802 55.348

Όλη η επικαιρότητα